wieprz

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu
realizuje zadanie publiczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależniom z zakresu Organizacji stacjonarneggo wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r.

Wysokość otrzymanej dotacji: 9 224,00 zł

Termin realizacji zadania: od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.