roll2

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY – 1/4 ETATU

W RAMACH PROJEKTU: NR RPMP.09.02.03-12-0469/19 PN. UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 – 2020
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie, o którym mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych warunków:
-kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
-kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
-kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013 r. na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z osobą/rodziną,
c) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami,
d) samodzielność i kreatywność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres,
e) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) współpraca z Kierownikiem Ośrodka oraz psychologiem
c) współpraca z opiekunami/terapeutami w świadczeniu usług opiekuńczo-aktywizujących,
d) czynny udział w procesie adaptacji uczestnika zajęć w Dziennym Domu Seniora do nowej sytuacji życiowej,
e) wsparcie uczestników i ich rodzin w trudnych sytuacjach związanych z problemami materialnymi, psychicznymi, emocjonalnymi,
f) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, kierowanie Seniorów do właściwych placówek niosących pomoc,
g) kompletowanie i aktualizacja dokumentów związanych z przyjęciem i pobytem osoby w Dziennym Domu Seniora
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz lub w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, ul Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego” w terminie do dnia 16.06.2021 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 432 26 30
Wieprz, 07.06.2021 r.

link do ogłoszenia z załącznikami:
https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/06/nab%C3%B3r-06.2021-pracownik-socjalny.docx