roll2

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ – 1/5 ETATU

W RAMACH PROJEKTU: NR RPMP.09.02.03-12-0469/19 PN. UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 – 20201. Wymagania niezbędne:
a) Dyplom w zawodzie i prawo wykonywania zawodu,
b) Obywatelstwo polskie,
c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

2. Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:
a) Komunikatywność i uprzejmość, zaangażowanie, empatia,
b) Umiejętność pracy w zespole,
c) Bardzo dobra organizacja pracy,
d) Odporność na stres,
e) Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność,
f) Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
g) Znajomość obsługi komputera.

3. Informacja o warunkach pracy:
a) Miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) Sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Seniora,
c) Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w nagłych przypadkach i zależności od potrzeb uczestników,
d) Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny uczestników,
e) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz lub w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, ul Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz” w terminie do dnia 13.05.2021 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509 597 149.
Wieprz, 29.04.2021 r.
Klauzula Informacyjna dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” prowadzące Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, którego siedziba jest przy ulicy Pogórze 18 w Wieprzu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy biorący udział w procesie rekrutacyjnym pracowników.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

1. imię i nazwisko kandydata
…………………..……………………………………………..………………………………
/proszę wypełnić drukowanymi literami/
2. dotyczy naboru na stanowisko:
…………………………………………………………………………………………………

w …………………………………………………………………………………………………
Oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Administratora.
....................................................................
własnoręczny podpis
Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

....................................................................
własnoręczny podpis

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu
…………………..…………………………………………………..………………………
imię i nazwisko kandydata
Oświadczenia:
1.Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie*/...........................
2. Oświadczam, ze posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
3. Oświadczam, że nie jestem skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r
4. Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust.3 pkt.3ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
5. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

....................................................................
własnoręczny podpis
*z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3ustawy o pracownikach samorządowych;
Należy uzupełnić w przypadku aplikowania na kierownicze stanowisko urzędnicze:
• Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

........................................................
własnoręczny podpis

oferta do pobrania:      https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/04/nab%C3%B3r05.2021-piel%C4%99gniarka.docx