roll 2021 sm

.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.

Festiwal Wieprzowiny

           Informujemy, że w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” zrealizowana zostanie operacja pn. Festiwal Wieprzowiny przez nasze stowarzyszenie. Kwota przyznanej dotacji to 51 737,00 złotych. Operacja prowadziła będzie do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji   w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014- 2020” .Celem projektu będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzrost atrakcyjności gminy Wieprz, aktywizacja producentów tradycyjnych potraw wiejskich poprzez imprezę kulinarną do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”.