roll2

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN/OPIEKUNKA – 1 ETAT
W RAMACH PROJEKTU : NR RPMP.09.02.03-12-0469/19 PN. UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 – 2020

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (opiekun w DPS, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, ratownik medyczny itp),
b) Mile widziane doświadczenie w pracy w DPS, kultura osobista i poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,
c) Obywatelstwo polskie,
d) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w.w. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego,
b) Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność,
c) Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
d) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
e) Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
f) Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji terapeuty zajęciowego potwierdzone dyplomem oraz umiejętności takich jak gra na instrumencie, śpiew, prowadzenie zespołu/chóru, plastycznych, manualnych, graficznych, komputerowych, rękodzielniczych oraz innych, które mogą być przydatne w pracy z osobami starszymi),
g) Doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
h) Znajomość obsługi komputera.
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) Organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć,
c) Zgłaszanie Kierownikowi Dziennego Domu Seniora potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
d) Pomoc przy czynnościach dnia codziennego na terenie placówki - trening dnia codziennego np. pranie, prasowanie, gotowanie, zmywanie, sprzątanie itp.,
e) Wspólne przygotowywanie i wydawanie posiłków,
f) Prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania,
g) Organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących,
h) Prowadzenie dziennych list obecności podopiecznych,
i) Rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie.
j) Pomoc przy korzystaniu seniorów z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.
k) Nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego.
l) Udzielanie pomocy i motywowanie mieszkańców do aktywności w obszarach:
- utrzymywania kontaktów z rodzinami, opiekunami (korespondencja pisemna, lub telefoniczna),
- dbania o higienę, estetykę i wygląd zewnętrzny podopiecznych,
- uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
1. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz lub w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, ul Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun/Opiekunka” w terminie do dnia 08.04.2021 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509 597 149.
Wieprz, 30.03.2021 r.
Klauzula Informacyjna dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” prowadzące Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, którego siedziba jest przy ulicy Pogórze 18 w Wieprzu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy biorący udział w procesie rekrutacyjnym pracowników.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.


załączniki 

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/03/nab%C3%B3r-04.2021-opiekun.docx