Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym

I Ich Rodzinom „Nadzieja”, z siedzibą      

w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

                                                          

Wieprz, 18 maj 2020r.

     Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym I Ich Rodzinom „Nadzieja” zgodnie z celami statutowymi podejmowało następujące działania związane m.in. z aktywizacją społeczności lokalnej, aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, aktywizacją dzieci, młodzieży i osób starszych a także niesieniem pomocy rodzinom poprzez:

Opis działań: w roku 2019:

 1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Urzędem Gminy Wieprz współorganizowało cykliczną imprezę pn. „Święto Gminy Wieprz”, w której uczestniczyło kilkaset osób, zarówno mieszkańców gminy jak i gmin sąsiednich. Impreza odbyła się na terenie obiektu Orlik w Wieprzu. Stowarzyszenie „Nadzieja” odpowiadało głównie za stronę kulinarną całej imprezy, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej aktywnie włączyli się w przygotowanie, służyli również pomocą podczas trwania imprezy.
 1. Organizacja stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży „Akcja Lato w Gierałtowiczkach”.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w miesiącu lipcu po raz kolejny zorganizowało wypoczynek dla dzieci z Gierałtowiczek. W letniej formie wypoczynku zaproponowanej przez stowarzyszenie brało udział około 30 dzieci.

Działania animacyjne były dostosowane do ich potrzeb, rozwinęły kreatywność i poszerzyły wiedzę tematyczną. Dzieci, które brały udział w projekcie zdobyły wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Za sprawą przedstawiciela z Komendy Policji w Andrychowie uczestnicy nauczyli się zachowania w przypadku radzenia sobie z presją rówieśników i zagrożeń płynących z „Cyberprzemocy”. Ponadto młodsze dzieci nauczyły się bezpiecznego sposobu poruszania się po drodze. Zostały również zorganizowane zajęcia dotyczące niebezpieczeństw czyhających na dzieci podczas prac w gospodarstwie rolnym. Dzięki przedstawicielom z KRUS w Wadowicach dzieci zostały zapoznane z tym problemem. Dzieci brały również udział w wycieczce do Krakowa, która zorganizowana była w kontekście legend m.in. o zaczarowanych gołębiach, o wieżach Kościoła Mariackiego, o smoku wawelskim i dzielnym Szewczyku, o Panu Twardowskim. Dzieci dotarły do byłej stolicy Polski, gdzie obejrzeliśmy smoka ogniem ziejącego, zwiedzały część miasta podczas rejsu statkiem po Wiśle a następnie Szlakiem Królewskim udały się do Rynku, aby dotrzeć na warsztaty do Centrum Nauki i Zabawy Klockoland, Dzieci spędziły czas w interaktywnej strefie zabawy, gdzie sterowały robotami.

Dzieci miały również możliwość wyjazdu na Górę Żar i Hali Boracza,

3. Ideą kontynuacji działalności klubu pozostała aktywizacja społeczna i kulturalna lokalnej społeczności. Przy przekazywaniu wiedzy o świecie poprzez pryzmat podróży stosuje się techniki nieformalnych metod nauczania. W roku 2019 w spotkaniach KKP uczestniczyło 538 osób. Klub działa dzięki sponsoringowi Banku Spółdzielczego w Andrychowie, który przeznaczył na zakup produktów spożywczych do przygotowania dań, sumę 1200 zł.

4. W okresie wakacyjnym (24.07 - 28.07.2019) KKP zorganizował wycieczkę na Lubelszczyznę zwiedzając 4 muzea, realizując 2 spływy kajakowe, 1 wycieczkę rowerową, odwiedzając 2 parki narodowe, uczestnicząc w warsztatach kulinarnych produkcji masła, podpłomyków i cebularzy.. W wycieczce uczestniczyło 44 osoby w tym 25 nastolatków. Na zadanie publiczne otrzymano fundusze w wysokości 10170 zł. Resztę wydatków pokryli uczestnicy.

5. Przystąpienie oraz wygranie do 31 grudnia 2019r. W ramach zadania Stowarzyszenie „Nadzieja” kontynuowało aktywizacje osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w sumie uczestniczyło 20 osób z którymi podpisane były Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Siedem osób zakończyło udział w zajęciach z czego 3 osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pozostali uczestnicy kontynuują uczestnictwo w 2020r. Zajęcia odbywały się w branży remontowo – porządkowej. Uczestnicy CIS mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Odbyła się również pogadanka z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego w Wieprzu na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

6. Przystąpienie oraz realizacja zadania publicznego pt.” Prowadzenie klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2019r.” Zorganizowano wyjazdy w różne zakątki Polski oraz za granicę organizowano warsztaty kulinarne oraz artystyczne. Zajęcia odbywały się w poszczególnych Domach Kultury na terenie Gminy Wieprz. Dzięki podjętym działaniom udało się zorganizować zajęcia dla 150 osób miesięcznie. Poszerzono ich wiedzę z zakresu podróży, zdrowego odżywiania, geografii, historii, socjologii i innych nauk. Uczestnikom przekazano wzorzec aktywnego spędzania czasu wolnego.

7. Przystąpienie oraz realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wieprzu” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+. Okres realizacji od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Wartość projektu 400 000,00zł.

8. W 2019 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i prawnych , które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie działalności kulturalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.

Darowizny otrzymano od:

Przedsiębiorstw           7 495,36 zł

Osób fizycznych              685,00 zł

Łącznie :                       8 180,36 zł

w tym :

- darowizny pieniężne     5 985,00 zł

- darowizny rzeczowe     2 195,36 zł

Przeznaczenie darowizn:  

                                                  

 • Klub Kulinarnego podróżnika                              1 200,00 zł
 • Święto Gminy Wieprz                                         4 795,36 zł

w tym darowizny rzeczowe                                 2 195,36 zł

Pozostałe cele statutowe                                       2 185,00 zł

W roku 2019 Stowarzyszenie nie otrzymało jednorazowej darowizny przekraczającej

15 000,00 zł, jak również wartość wszystkich darowizn otrzymanych w roku 2019 od

jednego darczyńcy nie przekroczyła 35 000,00 zł.

Darczyńcy:

 • ABS Bank Spółdzielczy Andrychów                                                        
 • . – Andrychów
 • TECH STEROWNIKI spółka z o.o. ul. Biała Droga 31 , 34-122 Wieprz                        
 • Firma Handlowa BRYZEK – Bryzek Franciszek ul. Batorego 39G  
 • Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu
 • DACH-BUD   Andrzej Leśniak                                                                
 • PETERS- Skład Budowlany Piotr Czubała
 • Spółdzielnia Produkcyjn0 Usługowa „ZGODA”                                                          
 • Przemysław Pałosz i Anna Pałosz P.P.H.U
 • DROBISZ TUR
 • Grupa   MASPEX Wadowice    

 

       9.  Współpraca z Koalicją Przeciwdziałania Przemocy. W myśl porozumienia podpisanego dnia 9     marca 2011r. pomiędzy Gminą Wieprz oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu.