roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY –1/4 ETAT

w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

1. Wymagania niezbędne:
1) osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiadanie umiejętności i zdolności manualnych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy,
b) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu,
c) znajomość obsługi komputera,
d) znajomość przepisów prawnych,

3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) bezpośrednia współpraca z kierownikiem ośrodka, psychologiem, pielęgniarką oraz
z opiekunem w zakresie informacji o aktualnym stanie zdrowia i predyspozycjach mieszkańca do podejmowania określonych czynności w zakresie terapii zajęciowej,
c) współdziałanie w ramach zespołów opiekuńczo – terapeutycznych i rehabilitacji społecznej,
d) wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,
e) sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
f) prawidłowa gospodarka sprzętem terapii zajęciowej zgodnie z podstawą merytoryczną podejmowanych działań,
g) podział obowiązków i przydział zadań dla seniorów w grupie dostosowanych do jego predyspozycji,
h) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji ,
i) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji seniorów poprzez terapię zajęciową.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę, druki dostępne na stronie http://www.nadzieja.wieprz.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz, w godzinach 8.00 – 14.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dziennego Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy” w terminie do dnia 17.07.2020 do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłane dokumenty nie będą podlegały zwrotowi.

Wieprz 10.07.2020r.

więcej szczegółów (z formularzem do uzupenienia):
http://www.nadzieja.wieprz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=186