roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY –1/4 ETAT

w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

1. Wymagania niezbędne:
1) osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiadanie umiejętności i zdolności manualnych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy,
b) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu,
c) znajomość obsługi komputera,
d) znajomość przepisów prawnych,

3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) bezpośrednia współpraca z kierownikiem ośrodka, psychologiem, pielęgniarką oraz
z opiekunem w zakresie informacji o aktualnym stanie zdrowia i predyspozycjach mieszkańca do podejmowania określonych czynności w zakresie terapii zajęciowej,
c) współdziałanie w ramach zespołów opiekuńczo – terapeutycznych i rehabilitacji społecznej,
d) wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,
e) sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
f) prawidłowa gospodarka sprzętem terapii zajęciowej zgodnie z podstawą merytoryczną podejmowanych działań,
g) podział obowiązków i przydział zadań dla seniorów w grupie dostosowanych do jego predyspozycji,
h) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji ,
i) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji seniorów poprzez terapię zajęciową.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę, druki dostępne na stronie http://www.nadzieja.wieprz.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz, w godzinach 8.00 – 14.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dziennego Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy” w terminie do dnia 17.07.2020 do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłane dokumenty nie będą podlegały zwrotowi.

Wieprz 10.07.2020r.

 

Klauzula Informacyjna dla Kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” prowadzące Dzienny Dom Senior + w Wieprzu, którego siedziba jest przy ulicy Pogórze 18 w Wieprzu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: i lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy biorący udział w procesie rekrutacyjnym pracowników.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
  6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

2. Imiona rodziców ...........................................................................................................................

3. Data urodzenia ..............................................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .........................................................................


............................................................................................................................................................

5. Wykształcenie ...............................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .......................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych……………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

8. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym

seria ................... nr ............................wydanym przez...................................................................
lub innym dowodem tożsamości ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................

..........................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

………..……..………, ………..…………..

(miejscowość, data)

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

1. imię i nazwisko kandydata

…………………..……………………………………………..…………………………………………….

/proszę wypełnić drukowanymi literami/

2. dotyczy naboru na stanowisko:

…………………………………………………………………………………………………………………


w ………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Administratora.

....................................................................
własnoręczny podpis

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

....................................................................
własnoręczny podpis

 


Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu

…………………..…………………………………………………..…………………………………

imię i nazwisko kandydata

Oświadczenia:
1.Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie*/...........................
2. Oświadczam, ze posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
3. Oświadczam, że nie jestem skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r
4. Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust.3 pkt.3ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
5. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w.w. stanowisku.

....................................................................
własnoręczny podpis

*z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3ustawy o pracownikach samorządowych;

Należy uzupełnić w przypadku aplikowania na kierownicze stanowisko urzędnicze:
• Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

........................................................

własnoręczny podpis