roll2

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko informatyka w projekcie:
Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko informatyka w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

2. Przedmiot rozeznania rynku: informatyk , w wymiarze 2 godz./miesięcznie
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do:
- Zgodnie z założeniami projektu informatyk będzie prowadził terapie informatyczną dla osób powyżej 60 lat, poprzez pobudzenie zainteresowania komputerem, nabycie umiejętności korzystania z Internetu w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
- Opracowania programu zajęć (program powinien być: przygotowany i dostosowany do poziomu beneficjentów, obejmować cele ogólne i szczegółowe)
- Sprawowania opieki nad Beneficjentami w czasie trwania zajęć.
- Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami.
Celem terapii jest eliminowanie wykluczenia cyfrowego.
Przewidywany termin realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022
Wymagania wobec oferentów:
a) Posiadać wykształcenie wyższe (pedagogiczne i/lub informatyczne)
b) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
c) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
d) Posiada obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
e) Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca powinien wycenić koszt jednej godziny (60 min).

Ofertę należy przesłać do dnia 26.06.2020r.:
- w wersji elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko: informatyka w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena oferty: 100% cena.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149Projekt nr: RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz

roll2

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail

Zamawiający:
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko: informatyk w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:

Realizację usług księgowych zgodnych z opisem rozeznania rynku:
za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………zł) za godzinę zegarową;

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………                                                          ……………………………………
miejscowość, data                                                                       czytelny podpis Wykonawcy
Projekt nr: RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz