roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1241558
na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Domu Seniora w Wieprzu

funkcjonującego w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,

ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , wpisany do rejestru stowarzyszeń KRS: 0000222397

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia

dostawy


3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do 1 samochodu w okresie od dnia 17.04.2020 do 31.12.2022 r.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdu w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
- olej napędowy – ok 12 203l
3. odbiór towaru odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość pobranego paliwa, markę i numer rejestracyjny pojazdu, cenę brutto dnia, zastosowany upust, nazwisko i imię osoby potwierdzającej odbiór - po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże wykaz pojazdu i osób uprawnione do ich tankowania,
4. Miejsce odbioru nie może być oddalone dalej niż 20 km od Domu Seniora ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09100000-0 Paliwa
09134100-8 olej napędowy

5. Oferty częściowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Czas wykonania zamówienia.

1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia 17.04. 2020r. do 31.12.2022r.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM,EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM
8.Wadium / zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie przewiduje się wadium / zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.Zaliczki / płatność częściowa
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie przewiduje płatności częściowej.
10. Płatność za dostarczenie paliwa będzie następowała w cyklach miesięcznych, przelew na rachunek bankowy wskazany nafakturze/rachunku w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury/ rachunku.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
3) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku ofert wspólnych należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3, o którym mowa powyżej, podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum.
4) Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. punkt 11 podpunkt 1,2,3,) będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
13. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do zapytania ofertowego nr 5.
PROCEDURA
14. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze postępowanie jest w trybie zapytania ofertowego i toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019r. i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2) Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

15. Kryteria oceny ofert

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena wykonania zamówienia - waga 20 %;
b) Wysokość upustu – waga 80 %;

Cena wykonania zamówienia - waga 20%, maks. ilość punktów 20;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cn
Cw = ------------ x 20 pkt
Cbo
gdzie:
Cw - cena wykonania zamówienia
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo - cena brutto badanej oferty.
Wysokość upustu - waga 80 %, maks. ilość punktów 80;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Obo
Ow = --------- x 80 pkt
Onw
gdzie:
Ow - wysokość upustu
Onw - najwyższa wartość upustu spośród badanych ofert
Obo - wartość upustu badanej oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej. W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.
16. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
http://www.nadzieja.wieprz.pl,

17. Termin oraz miejsce składania ofert
Termin składania ofert wyznaczono do 11.04.2020r
Osobiście lub pocztą w Biurze Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,
Pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
18. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów jest Pani Barbara Bliźniak, tel. 509 597 149,
19. Sposób sporządzenia Oferty
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zamówieniu i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
3) W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo,
4) W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
5) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Zapytanie ofertowe 1241558
6) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie ofertowe 1241558
20. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert
Oferty zostaną ocenione do 16.04.2020r a informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie przesłana drogą elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.
21. Zawarcie umowy
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

22. Zmiany zapytania
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

23. Unieważnienie
Zamawiający zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do unieważnienia zapytania ofertowego. Ponadto zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności gdy:
1) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie Projektu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) zamawiający nie otrzyma dofinansowania;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.
24. Zmiany umowy
W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy – Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy ;

25. Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona po terminie składania ofert;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie spełnia wymogów merytorycznych np. w szczególności gdy jest nieczytelna;
5) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

 

 

roll2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1241558

I Przedmiot zamówienia: bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Domu Seniora w Wieprzu, funkcjonującego w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Okres realizacji projektu: od 17.04.2020 r. do 31.12.2022 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Wieprz.

Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych, niesamodzielnych do dziennych usług świadczonych w społeczności lokalnej w gminie poprzez utworzenie Domu Seniora w Wieprzu i realizację w nim usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizująco -usprawniających. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz ich opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu to osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia w tym osoby niepełnosprawne.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do 1 samochodu służbowego w okresie od dnia 17.04.2020 do 31.12.2022 r.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do pojazdu w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
3. olej napędowy – ok 12 203l
4. odbiór towaru odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość pobranego paliwa, markę i numer rejestracyjny pojazdu, cenę brutto dnia, zastosowany upust, nazwisko i imię osoby potwierdzającej odbiór - po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże wykaz pojazdu i osób uprawnione do ich tankowania,
5. Miejsce odbioru nie może być oddalone dalej niż 20 km od Domu Seniora ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz
6. Zamawiający ma prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.
UWAGA
Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkuje złożeniem przez Zamawiającego reklamacji doręczanej Wykonawcy e-mail lub faksem. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem żądanych przez Zamawiającego zmian. Powyższe postawienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy).

III. Czas wykonania zamówienia: 17.04. 2020r. do 31.12.2022.

 

 

roll2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1241558

FORMULARZ OFERTOWY

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/ÓW

Pełna nazwa Wykonawcy  
NIP  
REGON  
KRS/CEiDG  
Adres siedziby Wykonawcy  
Telefon  
E-mail  
Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące bezgotówkowego zakupu paliwa do pojazdu służbowego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszą Ofertę:

Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny dnia

I. Cena brutto 1 litr:
- Olej napędowy ON - ………………………………………………….

II. Wartość stałego upustu na 1 litr paliwa, która będzie każdorazowo udzielana w dniu zakupu.:
- olej napędowy ON/………………………………………zł/gr

Nazwa Ilość w litrach przewidziana do realizacji

Rabat w stosunku do ceny detalicznej

Olej napędowy 12 203 litrów  

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego i wzorem umowy.
4. Informuję/my, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzonych podwykonawcom) oraz dane firmy podwykonawców
nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. *

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych innych podmiotów, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y:

………………………………………………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, telefon, mail)

……………………………...

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

roll2

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1241558
(dotyczy spełniania warunków z pkt. 11. podpunkty 1, 2, 3)

............................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego bezgotówkowego zakupu paliwa do pojazdu służbowego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 , , Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszą Ofertę:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1) Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.
2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ponadto oświadczam, iż:
1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.
2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

……………………………...

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

roll2

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1241558

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a) Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz
b) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
c) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
1) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym:
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia Zapytania ofertowego, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych jak i Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn. nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,
B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-07469/19-00 na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
4)Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć dane osobowe do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach RPO WM.
1) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020,
a także zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
2) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy.
3) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku
z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”, a Zarządem Województwa Małopolskiego w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
4) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane stosownie do art. 22 RODO.
5) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
6) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
1) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

……………………………………………………………………
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

 

 

roll2

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1241558

WZÓR UMOWY
UMOWA KONTRAKTOWA nr ………………
Zawarta w dniu …………………………… r. pomiędzy:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , NIP 551-23-87-358, REGON 356908301, wpisany do rejestru Stowarzyszeń KRS: 0000222397
reprezentowanym przez:
Barbara Bliźniak– Prezesa Zarządu
Katarzyna Hadryan
zwaną w dalszej części umowy „Stowarzyszeniem”,

a: .……………………………………………………………………………………………………...(nazwa i adres Wykonawcy) o numerze NIP: ………………………………………..
REGON………………………………………………………, KRS…………………………………………………., reprezentowaną przez: …………………………… (osoba do reprezentacji Wykonawcy) - ………………………… (sprawowana funkcja)
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1.
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , oświadcza, że na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19-00 realizuje projekt „Utworzenia Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Wieprz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie
2. Strony zawierają niniejszą umowę w celu realizacji zadania Projektu. Istotą współpracy stron będzie zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Stowarzyszenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.
3. Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5, Podsekcja 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku i inne aktualnie obowiązujące.

§2.
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:

1. Projekt – zespół działań i czynności realizowanych na rzecz projektu Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie
1. Instytucja Zarządzająca RPO WM” (IZ RPO WM) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego.
2. Instytucja Pośrednicząca RPO WM (IP) –należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
3. RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą nr 460/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
4. Wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć dokument złożony przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Systemu e -PRO w celu uzyskania dofinansowania na realizacje projektu w ramach RPO WM
5. Wniosek o płatność - dokument przedkładany przez zobowiązaną do tego instytucję celem rozliczenia otrzymanych środków lub refundacji poniesionych wydatków.
6. Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019r. i inne aktualnie obowiązujące.

§3.
1. Przedmiotem Umowy jest podjęcie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Wykonawcą, na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego Domu Seniora w Wieprzu w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści żadnych zastrzeżeń i uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.
4. Strony Umowy zgodnie ustalają, że zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w okresie od …………………. do …………………………….. . Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji umowy w razie wystąpienia niezależnych od Stowarzyszenia okoliczności, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Stowarzyszenia, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Stowarzyszenie nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

§4.
1. Zawiadomienia i oświadczenia woli stron związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefaksu.
2. Strony zgodnie ustalają, iż:
1) Wykonawca będzie uprawniony do wykonywania niniejszej umowę w oparciu o współpracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w wybranej przez Wykonawcę formie i trybie,
2) Wykonawca będzie uprawniony do zlecania części działań merytorycznych i technicznych podmiotom trzecim tylko za zgodą Stowarzyszenia i jeśli zlecenie takie nie będzie naruszało przepisów związanych z finansowaniem projektów EFS.
1. Strony wskazują następujące dane jako właściwe do porozumiewania się w ramach wykonywania niniejszej umowy:
1) Ze strony Stowarzyszenia:
1. Osoba: Barbara Bliźniak
2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Ze strony Wykonawcy:
Osoba: ……………………………………………
e-mail: …………………………………………….

§5.
1. Za wykonanie usług określonych niniejszą umową Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego wynagrodzenia w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………. 00/100 gr) za litr paliwa.
2.Stowarzyszenie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej ilości pobranego paliwa.
3. Strony ustalają, że okres rozliczeniowy odpowiada jednemu miesiącowi kalendarzowemu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, , Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty przekazania faktury/rachunku. Podstawą do

wystawienia faktury/rachunku za zrealizowaną usługę za dany okres rozliczeniowy jest protokół zdawczo-odbiorczy za każdy okres rozliczeniowy odpowiadającemu jednemu miesiącowi kalendarzowemu, podpisany przez Stowarzyszenie. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Projektu. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków przez IP, faktury zostaną wypłacone po otrzymaniu środków, a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek z nieterminowego uiszczenia należności.
7. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Stowarzyszenia.

§6.
1. Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkuje złożeniem przez Stowarzyszenie reklamacji doręczanej Wykonawcy e-mail lub faksem.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Stowarzyszeniu odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia Wykonawcy.
3. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wykonawcy, Stowarzyszenie ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem żądanych przez Stowarzyszenie zmian. Powyższe postawienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§7.
1. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z ważnych powodów.
2.Stowarzyszenie może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3.Stowarzyszenie ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.
4.W przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło opóźnienie, za każdy przypadek opóźnienia.
5.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Stowarzyszenie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6.Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.
7.Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:
a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
b. za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§8.
1. Pod rygorem skutków odszkodowawczych, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonywaniu niniejszej umowy, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę handlową bądź know-how którejkolwiek z nich. Tajemnica o której mowa nie dotyczy informacji o fakcie współpracy między stronami związanej z prezentowaniem referencji podmiotom trzecim.
2. Strony uznają, że żadne postanowienie niniejszej umowy nie zakazuje ujawniania informacji w zakresie wymaganym przez uprawnione organy, albo wymaganym w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego postępowania pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieskuteczne bądź dotknięte wadą uniemożliwiającą jego realizację Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji w celu zastąpienia owego postanowienia innym i wypracowania konsensusu.

§9.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozpoznania i rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd w Nowym Sączu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

……………………………………..                                    …………………………………...

          Stowarzyszenie                                                               Wykonawca