roll2

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko księgowy/a w projekcie:

Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko księgowy/a w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

2. Przedmiot rozeznania rynku: księgowa , w wymiarze 578 godz.

Opis przedmiotu zamówienia:
Usługi księgowe związane z realizacją projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Wykonawca zobowiązany będzie do:
Prowadzenie wyodrębnianej ewidencji księgowej w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, kontroli i zatwierdzenia dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej projektu w programie księgowo-finansowym zgodnie zobowiązującymi przepisami i wytycznymi realizacji projektu, dokonywania płatności i rozliczeń związanych z realizacją zadania, obsługi przelewów bankowych, zgłaszania pracowników oraz zleceniobiorców do ubezpieczeń , sporządzania list płac, sporządzania i rozliczania deklaracji podatkowych, ZUS innych związanych z realizacją projektu.

Przewidywany termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022

Wymagania wobec oferentów:
Księgowy/a powinien posiadać: wykształcenie o profilu (kierunku) przydatnym na stanowisku księgowym np. ekonomia, finanse i rachunkowość, doświadczenie zawodowe, osoby ze średnim wykształceniem - minimum 2 letni staż pracy w księgowości, osoby z wyższym wykształceniem - minimum 1 rok pracy w księgowości, biegłą znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, dobrą znajomość zasad prowadzenia księgowości, dobrą znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min).

Ofertę należy przesłać do dnia 03.04.2020r.:
- w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko: księgowy/a w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena oferty: 100% cena.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149

 

 

 

 

 

 

 

roll2

                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1

       FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy  
Adres zamieszkania  
Adres do korespondencji  
Numer telefonu  
Adres e-mail  


Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko: księgowy/a w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:

Realizację usług księgowych zgodnych z opisem rozeznania rynku:

za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………zł) za godzinę zegarową;

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………                                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                      czytelny podpis Wykonawcy