roll2

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1239098
na świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu

funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,

ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , wpisany do rejestru stowarzyszeń KRS: 0000222397

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2. Rodzaj zamówienia

Usługi

3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Wieprz, ul. Podgórze 18.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i Specyfikację techniczną zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Przedmiot zamówienia oraz wykonywane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w „Specyfikacji technicznej zamówienia” i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
4. Oferty częściowe:
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe:
Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę usług w ramach przedmiotu zamówienia.
8. Czas wykonania zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia 01.04. 2020r. do 31.12.2022r.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
3) Zamawiający wymaga aby posiłki były dostarczane w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dietetyczno - ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw posiłków.
4) Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone dni oraz godziny w harmonogramach dostaw posiłków mogą nieoczekiwanie ulec ewentualnym zmianom w trakcie realizacji zamówienia m.in. w związku ze zmianą organizacji planu dnia dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, w związku z porą roku, w związku z organizacją zajęć wyjazdowych dla podopiecznych.
5) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany przez Wykonawcę harmonogramu dostaw posiłków pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora w Wieprzu i za zgodą Zamawiającego.
9. Miejsca dostawy i realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Dostawa dzienna dla podopiecznych przez Wykonawcę będzie się odbywała w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Podgórze 18 w Wieprzu.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM,EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM
10 Wadium / zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie przewiduje się wadium / zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zaliczki / płatność częściowa
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie przewiduje płatności częściowej.
12 Płatność za dostarczenie posiłków będzie następowała w cyklach miesięcznych, przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu fakturę/ rachunek.
13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

3) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W przypadku ofert wspólnych należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3, o którym mowa powyżej, podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum.

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek szczegółowy - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie:
a) Wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę dostarczania i wydawania posiłków (usługę cateringową) składającą się z min. śniadania i obiadu (na który składały się zupa i II danie) dla min. 10 osób w cyklu nie krótszym niż 6 miesięcy
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz potwierdzenie dowodami (np. referencje), czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Z treści referencji musi też jasno wynikać dla jakiego podmiotu była świadczona usługa, co obejmowała (jaki rodzaj posiłków), przez jaki okres usługa była świadczona oraz dla ilu odbiorców/osób dostarczano posiłki. Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek szczegółowy - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek dotyczący aspektu społecznego (klauzula społeczna) tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z grup społecznie marginalizowanych, wymienionych w art. 22 ust. 2 pkt. 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej grup nie może być niższy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki.
Należy wypełnić Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia lub
Warunek szczegółowy - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek dotyczący aspektu społecznego (klauzula społeczna) tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy w związku z realizacją zamówienia będzie zatrudniał osobę/y z co najmniej jednej z grup wymienionych w art. 29 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatrudnienie osób z grup powyżej wskazanych będzie stanowiło warunek udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku zatrudnienia osoby ze wskazanej grupy będzie się wiązało z zatrudnieniem na umowę o pracę przy zadaniach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz utrzymania zatrudnienia przez okres realizacji umowy. Nie będzie spełnieniem warunku „zatrudnienie” na podstawie umowy cywilnoprawnej jak i innych czynności prawnych mających na celu obejście rygorów wynikających z przepisów właściwych dla prawa pracy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania kontroli utrzymania zatrudnienia osoby/osób z grupy wskazanej w ofercie przez okres realizacji umowy. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Należy wypełnić Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

6) Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. punkt 12 podpunkt 1,2,3,4,5,6) będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie dotyczące doświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3) Kopie dokumentów (np. referencje) potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - spełnianie wymagań podanych w pkt. 13 podpunkt 4.
4) Oświadczenie Wykonawcy iż spełnia warunek dotyczący aspektu społecznego (klauzuli społecznej) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 lub Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
5) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

15 Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik do zapytania ofertowego nr 8.

PROCEDURA
16. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze postępowanie jest w trybie zapytania ofertowego i toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019r. i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2) Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

17. Kryteria oceny ofert

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie
1) Łącznej ceny (wartości brutto) wykonania zamówienia – 80%
2) Doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych – 20%
Opis sposobu oceny Oferty:
Ocenie poddane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 80%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto obejmującą wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 80 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Cena brutto Oferty najtańszej C= Cena Oferty badanej x 100 pkt x 80%
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym. Cena musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę brutto.
2) Doświadczenie (D) – 20%
Wykonawca, który wykaże największą liczbę wykonanych usług cateringowych otrzyma 20 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Liczba wykonanych usług w Ofercie badanej
D= Liczba wykonanych usług w Ofercie zawierającej x 100 pkt x 20% największą liczbę wykonanych usług
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C +D
SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie,
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej. W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

18. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

19. Termin oraz miejsce składania ofert
Termin składania ofert wyznaczono do 24.03.2020r.
Osobiście lub pocztą w Biurze Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,

20. Osoby do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów jest Pani Barbara Bliźniak, tel. 509 597 149,

21. Sposób sporządzenia Oferty
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zamówieniu i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
3) W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo,
4) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie dołączonych jako wzór Załączników nr 3, 4, 5 lub 6, 7 do zapytania ofertowego.
5) Oferta zawierać będzie: cenę jednostkową netto i brutto za świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu stanowiącą cenę za 1 posiłek obejmującą wszystkie obowiązki oraz koszty Wykonawcy niezbędnych do realizacji umowy o których mowa Załączniku nr 1 dla 1 osoby z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków oraz łączną wartość netto i brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia. Łączna wartość ofertowa netto i brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzorem umowy określonym w Załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego.
6) W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia stawce.
7) W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
8) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Zapytanie ofertowe 1239098
9) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie ofertowe 1239098

22. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert
Oferty zostaną ocenione do 30.03.2020 a informująca o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie przesłana drogą elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.

23. Zawarcie umowy
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

24. Zmiany zapytania
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

25. Unieważnienie
Zamawiający zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do unieważnienia zapytania ofertowego. Ponadto zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności gdy:
1) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie Projektu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) zamawiający nie otrzyma dofinansowania;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.

26. Zmiany umowy
W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy – Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy 1;

27. Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona po terminie składania ofert;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie spełnia wymogów merytorycznych np. w szczególności gdy jest nieczytelna;
5) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1239098
I Przedmiot zamówienia
„Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, , Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r.
Obszar realizacji projektu: Gmina Wieprz.
Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych, niesamodzielnych do dziennych usług świadczonych w społeczności lokalnej w gminie poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu i realizację w nim usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizująco -usprawniających. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz ich opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu to osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia w tym osoby niepełnosprawne.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu.
Zamawiający przewiduje następujące dzienne ilości posiłków:
a. w Dziennym Domu Seniora będzie przebywać równocześnie 15 osób starszych, niesamodzielnych.
b. posiłek dla jednej osoby ma składać się ze śniadania i dwudaniowego obiadu.
Zamawiający ma prawo nie zamawiania ilości określonych powyżej, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Zapewnienia pełnowartościowych posiłków formie minimum

Śniadania: wędlina/parówka/kiełbasa, ser żółty/ser twarogowy, pasta do pieczywa, dżem/miód,
warzywa, masło, pieczywo, jogurt, mleko, płatki owsiane/kukurydziane, kawa/kawa zbożowa, herbata czarna/owocowa
Obiad: zupa oraz drugie danie, Drugie danie: mięso/ryba, surówka/warzywa gotowane, dodatki tj. ziemniaki/kasza/makaron/ryż/kluski. Zamawiający wymaga zaplanowanie w jadłospisach 10-dniowych, minimum 5 dań mięsnych nie mielonych, 3 dania półmięsnego, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminacje powtarzalności dań.
3. Harmonogram dostarczania posiłków:

Śniadania od 8.30 do 9.00
Obiady od 12.30 do 13.00

WYMAGANA MINIMALNA GRAMATURA PRZYKŁADOWYCH PRODUKTÓW
Posiłki (1 osobo-dzień) :
Produkt/potrawa: Śniadanie, Obiad,
Pieczywo pszenne, żytnie, razowe, (zależne od rodzaju diety) pokrojone. 100g
Cukier 8g (4 łyżeczek lub 4 saszetek x 2 g na jedną osobę)
6g (3 łyżeczek lub 3 saszetek x 2 g na jedną osobę)
Masło 82% tłuszczu 20g
Wędlina krojona (rodzaj stosownie do diety), o zawartości mięsa min. 75% oznakowana datą przydatności do spożycia i informacją o składzie. 50 g
Kiełbasa, parówka na ciepło, o zawartości mięsa min. 70% oznakowana j.w. 80 g
Pasty do pieczywa (np. rybna, jajeczna, itp.) 50 g
Ser żółty krojony, serek topiony itp. 50 g
Ser twarogowy (w całości - poporcjowany, pasta) serek homogenizowany w opakowaniach jednostkowych 70 g
Dżem, miód 50 g
Jajko kurze na twardo (wielkość M) 1 szt.
Warzywa, takie jak np. pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka, papryka itp. – obrane, pokrojone, przygotowane do spożycia
pomidor 40g ogórek zielony 20g papryka 40g rzodkiewka 20g
Zupa obiadowa 300 ml
Ziemniaki jadalne (tłuczone na puree – z wyjątkiem wczesnych) 150 g
Kluski śląskie , kopytka 180 g
Makaron, kasza, np. jaglana, jęczmienna, gryczana, ryż na sypko, itp. do II 100
Sosy 50 g
Dodatki warzywne do II dania (surówki, warzywa gotowane) 120 g
Porcja mięsa (wieprzowe, wołowe) 120 g
Udko z kurczaka (250g) 1 szt.
Filet z drobiu 120 g
Ryba filetowana: pieczona, smażona, gotowana (przygotowana w sposób umożliwiający łatwe porcjowanie)
120 g Potrawy półmięsne z zawartością mięsa min. 50g 300 g
Kotlet z jaj 100 g
Potrawy bezmięsne 300 g

Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego z posiłków z przyjętym w danym okresie jadłospisem oraz rodzajami diet, w tym poprzez porównanie umówionej i rzeczywistej wielkości poszczególnych dostaw, faktycznej gramatury posiłków z deklarowaną w jadłospisie, temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1. Przedmiot zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bez laktozowej, wegetariańskiej lub innej zlecone przez lekarza lub dietetyka.
a. W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bez laktozowa itp., posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp.
2. Harmonogramy dostaw oraz jadłospis standardowy i jadłospis dla każdej z wskazanych przez Zamawiającego diet przygotowuje Wykonawca na okresy 10– dniowe i przedkłada je Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni roboczych przed początkiem okresu, w jakim harmonogram i jadłospisy mają obowiązywać . Przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramów i jadłospisów nie wyłącza prawa Zamawiającego do zobowiązania Wykonawcy do ich zmiany w ciągu okresu, w jakim będą obowiązywać w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności. Pierwsze jadłospisy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać eliminację powtarzalności dań oraz uwzględnienie owoców i warzyw tzw. sezonowych.
3. Zamawiający wymaga aby każdy z jadłospisów przygotowany przez Wykonawcę uwzględniał urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminację powtarzalności dań.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową analizę każdego jadłospisu złożonego Zamawiającemu lub jego części, to jest poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej oraz innych żądanych przez Zamawiającego danych. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z zapoznania się przez Zamawiającego z analizą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania danego jadłospisu lub jego części do wytycznych Zamawiającego przed wprowadzeniem tego jadłospisu do stosowania.
5. Zamawiający wymaga aby posiłki były dostarczane w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dietetyczno- ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw posiłków. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone dni mogą ulec zmianie na niektóre dni wolne od pracy.
6. Obiad muszą być dostarczane w sposób i w ilościach pozwalających na ich rozdysponowanie wg poszczególnych rodzajów diet.
7. W przypadku konieczności skorygowania zamówienia (ilości zapotrzebowania dziennego) na poszczególne posiłki i diety w związku ze zmianą liczby osób, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę telefonicznie co najmniej do godz 10- w przypadku obiadów, natomiast śniadania będą zamawiane dzień wcześniej, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ww. zmianę zakresu zapotrzebowania.
8. W opracowywanych jadłospisach oraz harmonogramach dostaw posiłków Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić posiłki tradycyjne serwowane w dniach okolicznościowych powszechnie obchodzonych (środa popielcowa, tłusty czwartek, itp.), chyba że rodzaje zamawianych diet nie będą na to pozwalały.
9. Wykonawca dostarcza, rozładowuje i wnosi posiłki i produkty własnymi siłami bezpośrednio do Dziennego Domu Seniora na adres i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - dostawa dzienna posiłków przez Wykonawcę będzie się odbywała do budynku Dziennego Domu Seniora+ przy ul. Podgórze18 w Wieprzu.
10. Upoważniony przez Zamawiającego pracownik ma prawo koordynowania czynności Wykonawcy w ciągu wykonywania danej dostawy dziennej.
11. Zamawiający zapewnia do serwowania posiłków zastawę stołową.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków każdego dnia o temperaturze na poziomie: zupy - 75oc do 80oC, drugie danie – 70oC do 75oC, surówki – 8oC do 10o C, co może podlegać ewentualnemu sprawdzeniu przez Zamawiającego. Kaloryczność i gramatura uzależniona jest od zapotrzebowania dziennego i rodzaju diety,
13. Przygotowywanie przez Wykonawcę posiłków codziennie na bieżąco, ze świeżych produktów, wysokiej jakości (nierozgotowane, nieprzypalone), w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia,
14 Zapewnienia przez Wykonawcę naczyń w których będą transportowane posiłki spełniających następujące wymogi: muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego, a pojemniki (termosy) zamykane tak szczelnie, aby w trakcie transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu. Wszystkie naczynia służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno - epidemiologiczne.
15. Zapewnienia przez Wykonawcę właściwego przechowywanie środków spożywczych, utrzymania temperatury i innych warunków przechowywania, stanu opakowań itd., stanu higieny produkcji, sposobu transportu posiłków i produktów,
16. Pobierania przez Wykonawcę i przechowywania próbek dostarczanych potraw w miejscu ich wytworzenia. Próbki te mają być udostępnione przedstawicielom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów, szczególnie w przypadkach związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
17. Odbierania przez Wykonawcę odpadków pokonsumpcyjnych po każdej dostarczonej partii posiłków. Odbiór i unieszkodliwianie powstałych odpadów w całości obciążają Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę oferty.
UWAGA
Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkuje złożeniem przez Zamawiającego reklamacji doręczanej Wykonawcy e-mail lub faksem. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem żądanych przez Zamawiającego zmian. Powyższe postawienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy).

III. Miejsca dostawy i realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa dzienna posiłków przez Wykonawcę będzie się odbywała do budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Podgórze 18 w Wieprzu.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiednio przygotowane miejsce w budynku Dziennego Domu Seniora w którym będzie przez Wykonawcę świadczona usługa w zakresie wydawania posiłków podopiecznym.

IV. Czas wykonania zamówienia: 01.04. 2020r. do 31.12.2022r.
Zamawiający wymaga aby posiłki były dostarczane w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dietetyczno-ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw posiłków. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone dni oraz godziny w harmonogramach dostaw posiłków mogą nieoczekiwanie ulec ewentualnym zmianom w trakcie realizacji zamówienia m.in. w związku ze zmianą organizacji planu dnia dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora, w związku z porą roku, w związku z organizacją zajęć wyjazdowych dla podopiecznych, lub zmiana na niektóre dni wolne od pracy. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany przez Wykonawcę harmonogramu dostaw posiłków pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora i za zgodą Zamawiającego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1239098

FORMULARZ OFERTOWY

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/ÓW
Pełna nazwa Wykonawcy

NIP

REGON

KRS/CEiDG

Adres siedziby Wykonawcy

Telefon

E-mail

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące świadczenia usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszą Ofertę:

1. Oferuję łączną wartość brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w wysokości …………………… zł (słownie: ………………………………………… zł).
w tym VAT ……..% co stanowi kwotę: ……………………… zł (słownie: ……………………………………….)
netto: ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….)

Przy obliczaniu łącznej wartości wykonania całego przedmiotu zamówienia przyjąć należy że usługa świadczona będzie przez 698 dni.
Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszty faktycznie zamówionych posiłków.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

UWAGA: wartości podane przez Wykonawcę w wierszach 3 i 4 tabeli nr 1, winny być równe wartości podanej w ust. 1.
Część nr 1 - Tabela 1

Rodzaj posiłku
Cena jednostkowa netto za realizację usługi dla 1 osoby na jeden dzień/dziennie (tj. 1 osobo-dzień)
Cena jednostkowa brutto za realizację usługi dla 1 osoby na jeden dzień/dziennie (tj. 1 osobo-dzień)
Cena netto za realizację usługi dla 15 osób na jeden dzień
Cena brutto za realizację usługi dla 15 osób na jeden dzień
Liczba dni realizacji usług na cały przedmiot zamówienia
Łączna wartość netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
1   Śniadania   698

2   Obiad        698

3    SUMA NETTO

4    SUMA BRUTTO

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego i wzorem umowy.
5. Informuję/my, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzonych podwykonawcom) oraz dane firmy podwykonawców
nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. *

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych innych podmiotów, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie dotyczące doświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3) Kopie dokumentów (np. referencje) potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - spełnianie wymagań podanych w pkt. 12 podpunkt 4.
4) Oświadczenie Wykonawcy iż spełnia warunek dotyczący aspektu społecznego (klauzuli społecznej) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 lub Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
5) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y:

………………………………………………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, telefon, mail)

……………………………...
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1239098
(dotyczy spełniania warunków z pkt. 12. podpunkty 1, 2, 3)

............................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 , , Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszą Ofertę:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1) Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.
2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ponadto oświadczam, iż:
1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.
2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

……………………………...
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1239098
(dotyczy spełniania warunku z pkt. 12. Podpunkt 4)

............................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA OFERENTA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych – przygotowanie oraz wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 , , Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności oświadczam/y, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałam/łem/liśmy następującą liczbę zamówień/usług, polegających na wykonaniu minimum 1 usługi dostarczania i wydawania posiłków (usługa cateringowa) składająca się z min. śniadania i obiadu (na który składały się zupa i II danie) dla min. 10 osób w cyklu nie krótszym niż 6 miesięcy, przedmiotowo tożsamych/podobnych do przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym:

L.p.
Zamawiający/Nabywca (nazwa)
Liczba zamówień/usług
(1 zamówienie = 1 usługa)
Jaki rodzaj posiłków obejmowało zamówienie/usługa (np. śniadanie, obiad, II śniadanie, itp)

Liczba osób dla których dostarczano posiłki w ramach zamówienia/usługa
Czas realizacji zamówienia
(data początek – data koniec, oraz liczba miesięcy)

1

2

3

..

SUMA

W Załączniku należy wypełnić wszystkie pola tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 12 podpunkt 4 zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
UWAGA:
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające (np. referencje), że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Z treści referencji musi też jasno wynikać dla jakiego podmiotu była świadczona usługa, co obejmowała (jaki rodzaj posiłków), przez jaki okres usługa była świadczona oraz dla ilu odbiorców/osób dostarczano posiłki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

.…………………………...
(miejscowość, data)
………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1239098
(dotyczy spełniania warunku z pkt. 12. Podpunkt 5)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA ASPEKTU SPOŁECZNEGO
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych – przygotowanie oraz wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, , Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności oświadczam/y, iż Wykonawca którego reprezentuję:

zatrudnia ……………..% osób będących członkami grupy/grup społecznie marginalizowanej wymienionej w ustawie Pzp w art. 22 ust. 2 pkt ……………… * (odpowiednio uzupełnić) spośród wszystkich zatrudnionych przez Wykonawcę osób.

.…………………………...
(miejscowość, data)
………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*odpowiednio uzupełnić:
W Załączniku należy wypełnić wszystkie pola tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 12 podpunkt 5 zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania kontroli utrzymania zatrudnienia osoby/osób z grupy wskazanej w ofercie przez okres realizacji umowy

Art.22 ust 2.
Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1239098
(dotyczy spełniania warunku z pkt. 12. Podpunkt 5)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA ASPEKTU SPOŁECZNEGO
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych – przygotowanie oraz wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu funkcjonującego w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,
prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności oświadczam/y, iż Wykonawca którego reprezentuję:

w związku z realizacją zamówienia zatrudni ……………. (wskazać liczbę) osobę/osób z co najmniej jednej z grup wymienionych w ustawie Pzp w art. 29 ust. 4 pkt ……………… * (odpowiednio uzupełnić).

.…………………………...
(miejscowość, data)
………………………………………………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*odpowiednio uzupełnić:
W Załączniku należy wypełnić wszystkie pola tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 12 podpunkt 5 zapytania ofertowego. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
Zatrudnienie osób z grup powyżej wskazanych będzie stanowiło warunek udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku zatrudnienia osoby ze wskazanej grupy będzie się wiązało z zatrudnieniem na umowę o pracę przy zadaniach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz utrzymania zatrudnienia przez okres realizacji umowy. Nie będzie spełnieniem warunku „zatrudnienie” na podstawie umowy cywilnoprawnej jak i innych czynności prawnych mających na celu obejście rygorów wynikających z przepisów właściwych dla prawa pracy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania kontroli utrzymania zatrudnienia osoby/osób z grupy wskazanej w ofercie przez okres realizacji umowy. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Art.29 ust 4.
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1239098

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a) Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz
b) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
c) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
1) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym:
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia Zapytania ofertowego, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych jak i Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn. „Dzienny Dom Seniora w Wieprzu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,
B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-07469/19-00 na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
4)Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć dane osobowe do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach RPO WM.
1) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020,
a także zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
2) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy.
3) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku
z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”, a Zarządem Województwa Małopolskiego w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
4) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane stosownie do art. 22 RODO.
5) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
6) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
1) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

……………………………………………………………………
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr1239098
WZÓR UMOWY
UMOWA KONTRAKTOWA nr ………………
Zawarta w dniu …………………………… r. pomiędzy:
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , NIP 551-23-87-358, REGON 356908301, wpisany do rejestru Stowarzyszeń KRS: 0000222397
reprezentowanym przez:
Barbara Bliźniak– Prezesa Zarządu
Katarzyna Hadryan
zwaną w dalszej części umowy „Stowarzyszeniem”,

a
………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) o numerze NIP: ……………………………………….., REGON………………………………………………………, KRS…………………………………………………., reprezentowaną przez: …………………………… (osoba do reprezentacji Wykonawcy) - ………………………… (sprawowana funkcja)
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1.
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz , oświadcza, że na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19-00 realizuje projekt „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Wieprz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie
2. Strony zawierają niniejszą umowę w celu realizacji zadania Projektu. Istotą współpracy stron będzie zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Stowarzyszenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.
3. Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5, Podsekcja 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku i inne aktualnie obowiązujące.

§2.
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1. Projekt – zespół działań i czynności realizowanych na rzecz projektu Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działnie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie
2. Instytucja Zarządzająca RPO WM” (IZ RPO WM) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego.
3. Instytucja Pośrednicząca RPO WM (IP) –należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
4. RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą nr 460/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
5. Wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć dokument złożony przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Systemu e -PRO w celu uzyskania dofinansowania na realizacje projektu w ramach RPO WM
6. Wniosek o płatność - dokument przedkładany przez zobowiązaną do tego instytucję celem rozliczenia otrzymanych środków lub refundacji poniesionych wydatków.
7. Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019r. i inne aktualnie obowiązujące.

§3.
1. Przedmiotem Umowy jest podjęcie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Wykonawcą, w ramach której Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach projektu „Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści żadnych zastrzeżeń i uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego.
4. Strony Umowy zgodnie ustalają, że zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w okresie od …………………. do …………………………….. . Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji umowy w razie wystąpienia niezależnych od Stowarzyszenia okoliczności, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Stowarzyszenia, które uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których Stowarzyszenie nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
5. Posiłki będą dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku zgodne z ustalonym przez Stowarzyszenie harmonogramem dostawy posiłków.
6. Posiłek dla jednej osoby składać się będzie ze śniadania i dwudaniowego obiadu.
7. Posiłki dostarczane będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dietetyczno-ilościowym.
8. Rzeczywista ilość posiłków, które mają być dostarczone danego dnia, zgłaszana będzie do godz.10, śniadania będą zgłaszane w dniu wcześniejszym. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zamawiania posiłków w ilości mniejszej niż 15,w zależności od swoich potrzeb.

§4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładowania i wniesienia posiłków i produktów własnymi siłami bezpośrednio do Dziennego Domu Seniora, ul. Podgórze 18 w Wieprzu.
2. Upoważniony przez Stowarzyszenie pracownik ma prawo koordynowania czynności Wykonawcy w ciągu wykonywania danej dostawy dziennej.
3. Wykonawca zapewnia naczynia, w których będą transportowane posiłki. Naczynia te spełniać powinny następujące wymogi: muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego, a pojemniki (termosy) zamykane tak szczelnie, aby w trakcie transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu. Wszystkie naczynia służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno - epidemiologiczne.
4. Stowarzyszenie zapewnia do serwowania posiłków zastawę stołową.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadków pokonsumpcyjnych po każdej dostarczonej partii posiłków. Odbiór i unieszkodliwianie powstałych odpadów w całości obciążają Wykonawcę.

§5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków każdego dnia o temperaturze na poziomie: zupy - 75oC do 80oC, drugie danie – 70oC do 75oC, surówki – 8oC do 10o C, co może podlegać ewentualnemu sprawdzeniu przez Zamawiającego. Kaloryczność i gramatura uzależniona jest od zapotrzebowania dziennego i rodzaju diety.
2. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przechowywania środków spożywczych, utrzymania temperatury i innych warunków przechowywania, stanu opakowań itd., stanu higieny produkcji, sposobu transportu posiłków i produktów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji dostaw dziennych posiłków w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, potwierdzanych w każdym dniu przez osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy i jeden dla Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie ma prawo do kontroli zgodności każdego z posiłków z przyjętym w danym okresie jadłospisem oraz rodzajami diet, w tym poprzez porównanie umówionej i rzeczywistej wielkości poszczególnych dostaw, faktycznej gramatury posiłków z deklarowaną w jadłospisie, temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia i podania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek dostarczanych potraw w miejscu ich wytworzenia. Próbki te mają być udostępnione przedstawicielom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów, szczególnie w przypadkach związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

§6.
1. Posiłki dostarczane będą w godzinach:
Śniadania- najwcześniej 8.30 , najpóźniej 9.00
Obiad - najwcześniej: 12:30, najpóźniej: 13:00
Ww. godziny dostaw dziennych posiłków uważa się za dotrzymane w przypadku osobistego zgłoszenia przez Wykonawcę (osobę dostarczającą posiłki) osobie upoważnionej przez Stowarzyszenie, po wjeździe na teren miejsca dostawy, w określonym przedziale czasowym, przywozu danej dostawy zgodnej ze złożonym przez Stowarzyszenie zapotrzebowaniem.
2. Harmonogramy dostaw oraz jadłospis standardowy i jadłospis dla każdej z wskazanych przez Stowarzyszenie diet przygotowuje Wykonawca na okresy 10 – dniowe i przedkłada je Stowarzyszeniu najpóźniej na 3 dni roboczych przed początkiem okresu, w jakim harmonogram i jadłospisy mają obowiązywać, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramów i jadłospisów nie wyłącza prawa Stowarzyszenia do zobowiązania Wykonawcy do ich zmiany w ciągu okresu, w jakim będą obowiązywać w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności. Pierwsze jadłospisy Wykonawca przedkłada najpóźniej na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać eliminację powtarzalności dań oraz uwzględnienie owoców i warzyw tzw. sezonowych.
3. Stowarzyszenie zastrzega, że ustalone dni oraz godziny w harmonogramach dostaw posiłków mogą nieoczekiwanie ulec ewentualnym zmianom w trakcie realizacji zamówienia m.in. w związku ze zmianą organizacji planu dnia dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora, w związku z porą roku, w związku z organizacją zajęć wyjazdowych dla podopiecznych, lub zmiana na niektóre dni wolne od pracy.
4. W przypadku konieczności skorygowania zamówienia (ilości zapotrzebowania dziennego) na poszczególne posiłki i diety w związku ze zmianą liczby osób, Stowarzyszenie informuje o tym Wykonawcę telefonicznie zgłaszana będzie do godz.10, śniadania będą zgłaszane w dniu wcześniejszym. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ww. zmianę zakresu zapotrzebowania.
5. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę harmonogramu dostaw posiłków pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora i za zgodą Zamawiającego.

§7.
1. Posiłki będą pełnowartościowe i będą spełniać następujące minimum:
Śniadania: wędlina/parówka/kiełbasa, ser żółty/ser twarogowy, pasta do pieczywa, dżem/miód,
warzywa, masło, pieczywo, jogurt, mleko, płatki owsiane/kukurydziane, kawa/kawa zbożowa, herbata czarna/owocowa
Obiad: zupa oraz drugie danie: mięso/ryba, surówka/warzywa gotowane, dodatki tj. ziemniaki/kasza/makaron/ryż/kluski.
Zamawiający wymaga zaplanowanie w jadłospisach 10-dniowych (tj. 2 tygodniowych) minimum 5 dań mięsnych, 3 dania półmięsnego, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminacje powtarzalności dań.
Minimalna wymagana gramatura przykładowych produktów określona została w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. w jadłospisie obowiązkowo w minimum 1 posiłku tygodniowo uwzględnić produkty zbożowe pełnoziarniste (różne rodzaje kasz, makaronu, ryżu, pieczywa),
b. podczas przyrządzania potraw zbożowych typu kluski, naleśniki, pierogi używać głównie mąki pełnoziarnistej,
c. stosowania w jadłospisie produktów zawierających wyłącznie niewielką ilość cukrów, zaś wysoką węglowodanów złożonych i błonnika,
d. stosowania mleka i jego przetworów o obniżonej zawartości tłuszczu,
e. stosowania w przygotowywanych posiłkach co do zasady masła i oleje roślinne lub oliwę z oliwek. Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego powinny być stosowane wyłącznie sporadycznie,
f. nie używania produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. mrożonych pierogów) lub półproduktów (np. gotowe mrożone ciasto),
3. Zamawiający wymaga aby każdy z jadłospisów przygotowany przez Wykonawcę uwzględniał urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminację powtarzalności dań.
4. Na żądanie Stowarzyszenia Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową analizę każdego jadłospisu złożonego Stowarzyszeniu lub jego części, to jest poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej oraz innych żądanych przez Stowarzyszenie danych. W przypadku złożenia przez Stowarzyszenie zastrzeżeń wynikających z zapoznania się przez Stowarzyszenie z analizą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania danego jadłospisu lub jego części do wytycznych Stowarzyszenia przed wprowadzeniem tego jadłospisu do stosowania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków jednakowych dla wszystkich w ramach diety podstawowej (standardowej) oraz posiłków dostosowanych do obowiązkowych indywidualnych diet specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bez laktozowej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez lekarza lub dietetyka, o których Wykonawca zostanie poinformowany przez Stowarzyszenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić otrzymywane od Stowarzyszenia na bieżąco indywidualne zalecania lekarskie i dietetyczne, związane z niepełnosprawnościami, alergiami, nietolerancją pokarmową, przekonaniami religijnymi, w odniesieniu do posiłków, co do których takie zalecenia zostaną Wykonawcy zgłoszone. Stowarzyszenie zastrzega, że takie zalecenia zgłaszać może z wyprzedzeniem mniejszym niż 12h, z uwagi na m.in. ciągłą rekrutację w projekcie.
7. W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bez laktozowa itp., posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp. Posiłki z wyżej wymienionych diet na żądanie Stowarzyszenia należy dostarczać w postaci rozdrobnionej (mielonej), a do obiadu dodatkowo osobno zapakowany sos.
8. W opracowywanych jadłospisach oraz harmonogramach dostaw posiłków Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić posiłki tradycyjne serwowane w dniach okolicznościowych powszechnie obchodzonych (środa popielcowa, tłusty czwartek, itp.), chyba że rodzaje zamawianych diet nie będą na to pozwalały.
9. Śniadanie oraz obiad, muszą być dostarczane w sposób i w ilościach pozwalających na ich rozdysponowanie wg poszczególnych rodzajów diet.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków codziennie na bieżąco, ze świeżych produktów, wysokiej jakości (nierozgotowane, nieprzypalone), w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

§8.
1. Wykonawca zobowiązany jest przez okres realizacji całego zamówienia utrzymywać działalność obejmującą społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823),
lub
Wykonawca w związku z realizacją zamówienia przez cały okres jego realizacji zatrudni …….. osobę/osób z co najmniej jednej z poniższych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w tiret pierwsze do trzecie, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1. Stowarzyszenie uprawnione jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań. Na żądanie Stowarzyszenia Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udokumentować fakt spełniania ww. wymagań.

§9.
1. Zawiadomienia i oświadczenia woli stron związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefaksu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż:
1) Wykonawca będzie uprawniony do wykonywania niniejszej umowę w oparciu o współpracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w wybranej przez Wykonawcę formie i trybie,
2) Wykonawca będzie uprawniony do zlecania części działań merytorycznych i technicznych podmiotom trzecim tylko za zgodą Stowarzyszenia i jeśli zlecenie takie nie będzie naruszało przepisów związanych z finansowaniem projektów EFS.
1. Strony wskazują następujące dane jako właściwe do porozumiewania się w ramach wykonywania niniejszej umowy:
1) Ze strony Stowarzyszenia:
1. Osoba: Barbara Bliźniak
2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Ze strony Wykonawcy:
Osoba: ……………………………………………
e-mail: …………………………………………….

§10.
1. Za wykonanie usług określonych niniejszą umową Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego wynagrodzenia w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………. 00/100 gr) za jeden osobodzień (wyżywienie - posiłek dla jednego podopiecznego w jednym dniu).
2.Stowarzyszenie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie dostarczonych posiłków i cenie jednostkowej za każdy dostarczony posiłek zgodnie z ust. 1 w okresie rozliczeniowym.
3. Strony ustalają, że okres rozliczeniowy odpowiada jednemu miesiącowi kalendarzowemu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, , Oś Piorytetowa9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty przekazania faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za zrealizowaną usługę za dany okres rozliczeniowy jest protokół zdawczo-odbiorczy za każdy okres rozliczeniowy odpowiadającemu jednemu miesiącowi kalendarzowemu, podpisany przez Stowarzyszenie. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Projektu. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków przez IP, faktury zostaną wypłacone po otrzymaniu środków, a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek z nieterminowego uiszczenia należności.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
8. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Stowarzyszenia.

§11.
1. Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkuje złożeniem przez Stowarzyszenie reklamacji doręczanej Wykonawcy e-mail lub faksem.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Stowarzyszeniu odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia Wykonawcy.
3. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wykonawcy, Stowarzyszenie ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem żądanych przez Stowarzyszenie zmian. Powyższe postawienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§12.
1. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z ważnych powodów.
2. Stowarzyszenie może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Stowarzyszenie ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.
4. Za niewywiązywanie się Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia uważa się w szczególności:
dostarczenie przedmiotów zamówienia niezgodnych z wymogami,
niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przedmiotów zamówienia,
naruszenie innych obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Stowarzyszenie naliczy karę umowną w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto obowiązującego w miesiącu, w którym nastąpiło odstąpienie.
6. W przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło opóźnienie, za każdy przypadek opóźnienia.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Stowarzyszenie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.
9. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:
a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
b. za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
1. Kary umowne zostaną potrącone przez Stowarzyszenie z faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę.
2. Stowarzyszenie może na podstawie niniejszej umowy zlecić realizację usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Stowarzyszenie;
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

§13.
1. Pod rygorem skutków odszkodowawczych, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonywaniu niniejszej umowy, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę handlową bądź know-how którejkolwiek z nich. Tajemnica o której mowa nie dotyczy informacji o fakcie współpracy między stronami związanej z prezentowaniem referencji podmiotom trzecim.
2. Strony uznają, że żadne postanowienie niniejszej umowy nie zakazuje ujawniania informacji w zakresie wymaganym przez uprawnione organy, albo wymaganym w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego postępowania pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieskuteczne bądź dotknięte wadą uniemożliwiającą jego realizację Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji w celu zastąpienia owego postanowienia innym i wypracowania konsensusu.

§14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozpoznania i rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd w Nowym Sączu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

……………………………………..                   …………………………………...
          Stowarzyszenie                                                 Wykonawca

 


odnośnik do strony z ofertą i załącznikiem do pobrania

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239098