roll2

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko osoba do sprzątania w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko osoby do sprzątania w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

2. Przedmiot rozeznania rynku: sprzątaczka w wymiarze 1430 godz.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Utrzymywanie czystości przydzielonego regionu sprzątania oraz terenu wokół obiektu.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 

- dbania o porządek w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku,

 

- segregacji śmieci.

 

Przewidywany termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022

 

Wymagania wobec oferentów:

 

Osoba powinien posiadać min. wykształcenie zawodowe.

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min).

 

Ofertę należy przesłać do dnia 25.03.2020r.:

 

- w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko osoby do sprzątania w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena oferty: 100% cena.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149roll2

Załącznik nr 1

       FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail


Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko osoby do sprzątania w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:

Realizację usługi dla osoby do sprzątania zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia

za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………zł) za godzinę zegarową;


Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku
.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)…………………….....                      ……………………………………
miejscowość, data                                   czytelny podpis Wykonawcy