roll2

 

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko psychologa w projekcie:

Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko psychologa w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

2. Przedmiot rozeznania rynku: psycholog, który swoją opieką obejmie 15 uczestników/uczestniczek w/w projektu w wymiarze 288 godz.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z założeniami projektu psycholog wspierał będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat. Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność. Udzielanie informacji, edukacji, wsparcia i poradnictwa zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin / opiekunów nieformalnych. Działania indywidualne polegające na współpracy z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego

Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- prowadzenie rozmów indywidualnie i grupowo,

- opracowanie indywidualnego planu działania.

Przewidywany termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022

Wymagania wobec oferentów:

Psycholog powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie dyplom magistra psychologii.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min).

Ofertę należy przesłać do dnia 25.03.2020r.:

- w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko psychologa w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena oferty: 100% cena.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149

 

 

 

 

roll2 

Załącznik nr 1

       FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko psychologa w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:

Realizację usługi psychologicznej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia

za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………zł) za godzinę zegarową;

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

……………………………                                                     ……………………………………

miejscowość, data                                                                  czytelny podpis Wykonawcy