roll2

 

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko koordynator ośrodka wsparcia w projekcie:

Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko koordynator ośrodka wsparcia w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

2. Przedmiot rozeznania rynku: koordynator ośrodka wsparcia, w wymiarze 720 godz.

Opis przedmiotu zamówienia:

Promocja projektu: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, nadzór nad realizacją i monitoring harmonogramu, koordynowanie działań, sprawozdawczość, ocena realizacji stanu zaspokojenia potrzeb uczestników i ich rodzin oraz skuteczności realizowanych usług.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- prowadzenia dokumentacji związanej z projektem.

Przewidywany termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022

Wymagania wobec oferentów:

Koordynator ośrodka wsparcia powinien posiadać wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie w pracy z projektami.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min).

Ofertę należy przesłać do dnia 25.03.2020r.:

- w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko osoby do sprzątania w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena oferty: 100% cena.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149

 

roll2

Załacznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy  
Adres zamieszkania  
Adres do korespondencji  
Numer telefonu  
Adres e-mail  

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko koordynator ośrodka wsparcia w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:

Realizację usługi koordynator ośrodka wsparcia zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia

za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………zł) za godzinę zegarową;

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

 

……………………………                                                      ……………………………………

miejscowość, data                                                                          czytelny podpis Wykonawcy