roll2

 

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INFORMATYK
(UMOWY ZLECENIA):

informatyk - 3godz./mies.

1.Wymagania niezbędne:
a) Posiadać wykształcenie wyższe informatyczne lub pedagogiczne.
b) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
c) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
d) Posiada obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
e) Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność.
b) Doświadczenie - praktyczna znajomość systemów operacyjnych i serwisów aplikacyjnych, programów pocztowych.
c) Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
d) Doświadczenie w zawodzie min. 2 lata.
3.Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Senior, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) umowa zlecenie,

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę,druki dostępne na stronie Stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz: w terminie do dnia 23.03.2020roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wieprz 17.03.2020r.
Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
8. Nadesłane dokumenty nie będą podlegały zwrotowi.