roll2

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko animatora kulturalnego w projekcie:
Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko animatora kulturalnego w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

2. Przedmiot rozeznania rynku: animator kulturalny, który swoją opieką obejmie 15 uczestników/uczestniczek w/w projektu w wymiarze 576 godz.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z założeniami projektu animator kulturalny wspierał będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat. Zadaniem będzie osobiste prowadzenie animacji zgodnie z ustalonym harmonogramem z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, zajęć relaksacyjnych, biblioterapii, terapii rozrywkowo-zajęciowej. Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia. Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
- osobistego prowadzenie animacji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- opracowaniu miesięcznego planu pracy.

Przewidywany termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022

Wymagania wobec oferentów:
Osoba prowadząca animację powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie w kierunku pedagogicznym.

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min) animacji.

Ofertę należy przesłać do dnia 25.03.2020r.:
- w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Procedura rozeznania rynku na stanowisko animatora kulturalnego w projekcie: Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena oferty: 100% cena.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 509 597 149

 

 

 

 

 

 

 

roll2

 

Załącznik nr 1


FORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu , ul Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Nawiązując do składania ofert w ramach rozeznania rynku na stanowisko animatora kulturalnego w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oferuję:


Realizację usługi prowadzenia animacji za cenę: ……………….………..…..…….zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..………………………zł) za godzinę zegarową;

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w niniejszym rozeznaniu rynku.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

 

……………………………                                          ……………………………………
miejscowość, data                                                      czytelny podpis Wykonawcy