Dnia 3 grudnia 2009 r. zarządzeniem Wójta Gminy Wieprz zostało utworzone gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu pod nazwą Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Wieprzu, natomiast  11 grudnia 2009 r. decyzją Wojewody Małopolskiego został nadany status Centrum Integracji Społecznej.

Pod koniec grudnia 2009 gmina Wieprz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu trwa od 1 stycznia 2010r.

Projekt zakłada uruchomienie w Wieprzu Centrum Integracji Społecznej, jego wyposażenie oraz pomoc skierowaną  do 42 osób w latach 2010-2011. Każdy uczestnik CIS codziennie od 7.00 do 15.00 pracuje jak w każdym zakładzie pracy, za co otrzymują świadczenie integracyjne.

 Osoby uczą się dyscypliny pracy oraz konkretnych czynności potrzebnych, aby w przyszłości wykonywać dobrze swój zawód na otwartym rynku pracy. Dodatkowo dla uczestników prowadzone są zajęcia z reintegracji społecznej. Do ich dyspozycji jest również pracownik socjalny, psycholog oraz doradca zawodowy. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym zapewniamy jeden posiłek dziennie, szkolenie BHP oraz badania lekarskie. Świadczenie integracyjne oraz ubezpieczenie społeczne pokrywane jest przez Powiatowy Urząd Pracy  z Funduszu Pracy. Uczestnikami zajęć w Centrum Integracji Społecznej mogą być osoby, takie jak :

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

 - długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 - zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

 - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

 - osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Pierwszeństwo uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej mają mieszkańcy gminy Wieprz.

 

W  Centrum Integracji Społecznej funkcjonują trzy warsztaty w których 21 osób uczy się konkretnego zawodu.

WARSZTAT - POGOTOWIE KOMPUTEROWE

W warsztacie  POGOTOWIE KOMPUTEROWE kształci się pięć osób. Uczestnicy głównie uczą się serwisowania sprzętu komputerowego oraz tworzenia i administrowania stron WWW, do tej pory w ramach warsztatu została utworzona strona WWW CIS-u, zmodernizowana strona OSP w Wieprzu, obecnie trwają prace nad tworzeniem strony dla Gminnego Ośrodka Kultury,  a w najbliższym czasie będziemy pracować także dla Biblioteki Gminnej w Wieprzu oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych w Wieprzu.
 
 
 
WARSZTAT WIKLINIARSKI
Ten warsztat został utworzony ze względu na swoją specyfikę. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na zawody zaginione. Być może z tego właśnie warsztatu utworzy się w przyszłości spółdzielnia socjalna W warsztacie wikliniarskim dziewięć  pań zajmuje się wyrobem artykułów z wikliny. Panie od lutego nauczyły się już bardzo wiele. Umieją już zrobić między innymi różnego rodzaju koszyki, kosze na pranie, drobne meble, gazetniki oraz ozdoby na ścianę.
 

 
WARSZTAT BUDOWLANO - REMONTOWY
 
 Warsztat budowlano remontowy specjalizuje się w wykonywaniu prac remontowo budowlanych wewnątrz pomieszczeń oraz kładzeniu kostki brukowej. Siedmiu panów w ramach nauki zawodu wyremontowało dwa pomieszczenia w budynku należącym do gminy Wieprz – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, wylewkę ćwiczyli w przedszkolu w Wieprzu, natomiast  prac wykończeniowych uczą się w budynku należącym do stowarzyszenia LKS POGÓRZE  w Gierałtowicach.
           
           
 

Mamy już również wymierne sukcesy. Jedna z uczestniczek wyszła już na otwarty rynek pracy.
Następnych trzech pracodawców jest zainteresowanych zatrudnieniem kolejnych osób.