Dzienny Dom Seniora w Wieprzu

 

xloga 768x190

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „NADZIEJA” z siedzibą w Wieprzu realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”, które dotowane jest ze środków publicznych Gminy Wieprz w wysokości 550 000,00 zł, który jest trwałością projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn.: Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

xloga 2

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „NADZIEJA” z siedzibą w Wieprzu realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu” w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które dotowane jest ze środków publicznych Gminy Wieprz w wysokości 480 000,00 zł, które jest trwałością projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn.: Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

roll2


Projekt nr: RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Wieprz poprzez utworzenie pierwszego Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji.

Efektem usług realizowanych w placówce będzie osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności. Placówka zapewniając wsparcie (w placówce i poza nią) ma na celu pozostawanie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowi istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, poprzez ich odciążenie oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż ciężar opieki spoczywa głównie na rodzinie istotne jest odciążenie jej poprzez objęcie osoby starszej pomocą placówki, może także pozwolić pracującym opiekunom rodzinnym na realizację pracy zawodowej, a niepracującym z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny pozwolić na uaktywnienie zawodowe.

Wartość projektu: 2 026 053,05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 722 145,09 PLN

 

xsenior plus2

Projekt – Prowadzenie Dziennego Domu Seniora + w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom „ Nadzieja ” w Wieprzu przystąpiło do konkursu w grudniu 2019 roku i od 02 stycznia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pn. Prowadzenie Dziennego Domu Seniora + w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku. Koszt realizacji zadania wynosi 400 000 zł. Ośrodek mieści się w Wieprzu i jest przeznaczony dla 15 osób.