PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
SEKRETARZ/SEKRETARKA – 1/2 ETAT

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe,
b) minimum rocznego doświadczenia na stanowisku związanym m.in. z obsługą sekretariatu
c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
d) myślenie strategiczne,
e) umiejętność zarządzania zasobami oraz jakością realizowanych zadań,
g) dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
h) wysoka kultura osobista,
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom ,,Senior+”, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) Kompleksowa obsługa administracyjna sekretariatu,
c) Zarządzanie korespondencją i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów,
d) Organizowanie kontaktów interesantów z Kierownikiem,
e) Obsługa spotkań,
f) Przyjmowanie telefonów i interesantów,
g) Obsługa poczty elektronicznej,
h) Dokładność i terminowość,
i) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy);
j) Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
k) Ewidencja delegacji pracowniczych;
l) Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
m) Prowadzenie harmonogramu badań pracowniczych;
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarz/Sekretarka” w terminie do dnia 16.12.2019 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 11.12.2019 r.
Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.