PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
OPIEKUN/OPIEKUNKA – 1 ETAT
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie kierunkowe (opiekun w DPS, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, ratownik medyczny itp),
b) mile widziane doświadczenie w pracy w DPS, kultura osobista i poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
2. Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego,
b) Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność,
c) Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
d) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
e) Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
f) Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności muzycznych (gra na instrumencie, śpiew, prowadzenie zespołu/chóru), plastycznych, manualnych, graficznych, komputerowych, rękodzielniczych oraz innych, które mogą być przydatne w pracy na stanowisku opiekuna),
g) Doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
h) Znajomość obsługi komputera.
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom ,,Senior+”, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) Organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć,
c) Zgłaszanie Kierownikowi DDS+ potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki,
d) Pomoc przy czynnościach dnia codziennego na terenie DDS+ - trening dnia codziennego np. pranie, prasowanie, gotowanie, zmywanie, sprzątanie itp.,
e) Wspólne przygotowywanie i wydawanie posiłków,
f) Prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania,
g) Organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących,
h) Prowadzenie dziennych list obecności podopiecznych,
i) Rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie.
j) Pomoc przy korzystaniu seniorów z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.
k) Nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego.
l) Udzielanie pomocy i motywowanie mieszkańców do aktywności w obszarach:
- utrzymywania kontaktów z rodzinami, opiekunami (korespondencja pisemna, lub telefoniczna),
- dbania o higienę, estetykę i wygląd zewnętrzny podopiecznych,
- uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
1. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun/Opiekunka” w terminie do dnia 16.12.2019 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 11.12.2019 r.

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.