miejscowość, data ………..……..………, ………..…………..

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Senior+ w Wieprzu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
1. imię i nazwisko kandydata

…………………..……………………………………………..………………………

/proszę wypełnić drukowanymi literami/

2. dotyczy naboru na stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w ………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Administratora.

....................................................................
własnoręczny podpis

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.
....................................................................
własnoręczny podpis