Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Dziennym Domu Senior+ w Wieprzu

…………………..…………………………………………………..…………………………………

imię i nazwisko kandydata

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie*/...........................
2. Oświadczam, ze posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
3. Oświadczam, że nie jestem skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r
4. Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust.3 pkt.3ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
5. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w.w. stanowisku,

....................................................................
własnoręczny podpis

*z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3ustawy o pracownikach samorządowych;

Należy uzupełnić w przypadku aplikowania na kierownicze stanowisko urzędnicze:
• Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

........................................................ własnoręczny podpis