KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

2. Imiona rodziców ...........................................................................................................................

3. Data urodzenia ..............................................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .........................................................................
........................................................................................................................................................

5. Wykształcenie ...............................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .......................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych……………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

8. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ............nr ........
wydanym przez ..............................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................

......................................... ..........................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)