PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY –1/2 ETAT
1. Wymagania niezbędne:
1) osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
2) min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) posiadanie umiejętności i zdolności manualnych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu,
b) znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów prawnych,
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom ,,Senior+”, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) bezpośrednia współpraca z kierownikiem ośrodka, psychologiem, pielęgniarką oraz
z opiekunem w zakresie informacji o aktualnym stanie zdrowia i predyspozycjach mieszkańca do podejmowania określonych czynności w zakresie terapii zajęciowej,
c) współdziałanie w ramach zespołów opiekuńczo – terapeutycznych i rehabilitacji społecznej,
d) wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,
e) sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
f) prawidłowa gospodarka sprzętem terapii zajęciowej zgodnie z podstawą merytoryczną podejmowanych działań,
g) podział obowiązków i przydział zadań dla seniorów w grupie dostosowanych do jego predyspozycji,
h) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji ,
i) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji seniorów poprzez terapię zajęciową.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
d) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności, w tym oświadczenie, że swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600)
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę. /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy” w terminie do dnia 04.12.2019 roku do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 20.11.2019 r.

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.