PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PRACOWNIK SOCJALNY –1/4 ETAT
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie, o którym mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej,czyli spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych warunków:
-kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
-kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
-kandydat ukończył studia wyższe ospecjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013 r. na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z osobą/rodziną,
c) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami,
d) samodzielność i kreatywność w działaniu,
e) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom ,,Senior+”, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz
b) współpraca z Kierownikiem Ośrodka oraz psychologiem w procesie rekrutacji do Dziennego Domu ,,Senior+”
c) współpraca z opiekunami/terapeutami w świadczeniu usług opiekuńczo-aktywizujących,
d) czynny udział w procesie adaptacji uczestnika zajęć w Dziennym Domu ,,Senior+” do nowej sytuacji życiowej,
e) wsparcie uczestników zajęć w Dziennym Domu ,,Senior+” w trudnych sytuacjach związanych z problemami materialnymi, psychicznymi, emocjonalnymi,
f) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, kierowanie Seniorów do właściwych placówek niosących pomoc,
g) kompletowanie i aktualizacja dokumentów związanych z przyjęciem i pobytem osoby w Dziennym Domu ,,Seniora+”
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę/druki do pobrania pod ogłoszeniem/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 04.12.2019 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 20.11.2019 r.

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Pliki do pobrania
http://www.wieprz.pl/!data/pliki/szczegoly_naboru.zip