Najważniejsze projekty realizowane w latach 2013 – 2016:

- Projekt “Pilotażowe wdrażanie modelu CIS w Wieprzu” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. “Tworzenie I rozwijanie standardów usług pomocy I integracji społecznej” nr POKL .01.02.00-00-004/09

Okres realizacji projektu

01.10.2012r do 30.11.2013r

Główny Cel projektu

Przetestowanie i wdrożenie nowego modelu funkcjonowania CIS

Skrócony opis projektu: Projekt został sfinansowany z funduszy EFS a partnerami w projekcie było Stowarzyszenie i Ośrodek Pomocy Społecznej. W projekcie wzięły udział 53 osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Na działania pozyskano 999234,05 zł. Projekt zakładał stworzenie Centrum Integracji Społecznej które było by instytucją aktywizującą zawodowo jej uczestników. Ważnym elementem działań było utworzenie branży wikliniarskiej, budowlanej.

Wypracowane rezultaty - odnoszące się do najważniejszych zmian, które nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania wraz z krótkim opisem, np. stworzono 5 punktów informacyjnych, przeszkolono 50 uczestników projektu itp.

       -     osoby bezrobotne, wykluczone społecznie i zawodowo:

-          skorzystały z pomocy psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego;

    zyskały nowe doświadczenie zawodowe;

    uczestniczyły w praktykach zawodowych;

    pobierali świadczenie integracyjne co znacznie poprawiło sytuację finansową rodzin;

    część osób znalazła zatrudnienie na otwartym rynku pracy co było wymiernym rezultatem realizacji w.w projektu.

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Wieprz”

Okres realizacji projektu

01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.

Główny Cel projektu

Aktywizacja zawodowa i społeczna 12 osób. Aktywizacja zawodowa realizowana była poprzez udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu.

Skrócony opis projektu: Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w zajęciach organizowanych przez CIS od dnia realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS). IPZS składał się z zajęć reintegracji zawodowej i reintegracji społecznej prowadzonej przez specjalistów. Każdy z uczestników otrzymywał świadczenie integracyjne dzięki czemu możliwe było także usamodzielnienie ekonomiczne każdej osoby. Coroczna wartość zadania publicznego 100 000,00 zł.

Wypracowane rezultaty - odnoszące się do najważniejszych zmian, które nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania wraz z krótkim opisem, np. stworzono 5 punktów informacyjnych, przeszkolono 50 uczestników projektu itp.

12 osób bezrobotnych:

    zdobyło doświadczenie i nowe umiejętności z zakresu wykonywania robót remontowo-porządkowych;

    wykształciło umiejętności pozwalających na pracę w zespole;

    miało możliwość przedłużenia lub podpisnia IPZS

- „Przystań w Wieprzu”

Okres realizacji projektu

01.06.2015 r.- 30.11.2016 r.

Główny Cel projektu

Stworzeniemożliwościtwórczegorozwojurozwojuiaktywnościmłodzieżynaróżnychpolachsprawdzeniasię w różnych rolach: lidera, projektanta, artysty, badacza, przewodnika, architekta, fotografa, dziennikarza; zwiększanie wśród młodzieży świadomości współodpowiedzialności, możliwości współtworzenia przestrzeni; stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i inspirującej do działania; wsparcie w rozwoju.

Skrócony opis projektu: Podczas projektu stworzono dla młodzieży szanse do wpływania na przestrzeń ich rodzinnej wsi. Prace odbywały się na forum grupy albo w pod zespołach zadaniowych. Uczestnicy mogli liczyć na wsparcie merytoryczne dorosłych, które przyjęło formę mentoringu – inspirowania i podsuwania narzędzi, ale z dużym nakierowaniem na samodzielne decyzje i działania młodzieży. To ona planując działania, decydował o obranych kierunkach pracy. Wartość projektu 39 978,00 zł

Wypracowane rezultaty - odnoszące się do najważniejszych zmian, które nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania wraz z krótkim opisem, np. stworzono 5 punktów informacyjnych, przeszkolono 50 uczestników projektu itp.

Młodzież:

    wykonała murale na przystankach autobusowych;

    zaprojektowała nową ekspozycję wystawy w Muzeum Świni w Wieprzu;

    zagospodarowała teren zielony nad rzeką Wieprzówką tj. stworzyła mały park – miejsce spotkań nie tylko dla młodzieży, ale i wszystkich mieszkańców;

    zorganizowała i uczestniczyła w dwóch wyjazdach studyjnych, w tym jeden wyjazd zagraniczny.

- “Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Okres realizacji projektu

01.04.2013 r. - 31.12.2016 r. projekt cykliczny realizowany corocznie

Główny Cel projektu

Celem działalności utworzonego ośrodka wsparcia jest integracja osób w podeszłym wieku powyżej 50 r.ż. z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

Skrócony opis projektu

Działania prowadzone były na terenie 5 miejscowości w gminie, zajęć korzystało średnio rocznie około 150 osób. Realizacja projektu polegała na organizowaniu zajęć i sposobie spędzania wolnego czasu w 5 miejscowościach Gminy Wieprz. W ramach spotkań zaproszono specjalistów z różnych branż, zorganizowano zajęcia chałupnicze, ogrodnicze, kulinarne. Zorganizowano wiele wyjazdów kulturalnych, turystycznych. Coroczna wartość realizowanego zadania publicznego 108 000,00 zł.

Wypracowane rezultaty - odnoszące się do najważniejszych zmian, które nastąpiły w  wyniku realizacji projektu. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania wraz z krótkim opisem, np. stworzono 5 punktów informacyjnych, przeszkolono 50 uczestników projektu itp.

Średnio 150 uczestników:

- wzmocniło więzi pokoleniowe poprzez wspólne spotkania

- międzypokoleniowo wymieniło umiejętności (bukieciarstwo, zajęcia komputerowe)

- poszerzyło wiedze z zakresu edukacji regionalnej poprzez wspólne rozmowy, wspomnienia z czasów dzieciństwa

- integrowało się nie tylko podczas spotkań ale poprzez wspólne wyjazdy np. na baseny termalne, wycieczki, ogniska.

-          Program “ERASMUS PLUS”" Polish - Hungarian environmental project"

Okres realizacji projektu

01.09.2015 - 30.11.2015r

Główny Cel projektu

Międzynarodowa wymiana młodzieży.

Skrócony opis projektu

Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, zapoznanie się z najnowszymi metodami uzyskiwania energii, zwrócenie szczególnej uwagi na problem zaśmiecania naszej planety i recyklingu, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, poszerzenie słownictwa anglojęzycznego, poznanie młodych ludzi z innego kraju, zapoznanie się z ich zwyczajami, kulturą, historią, problemami. Wartość projektu 40 643,00 zł

Wypracowane rezultaty - odnoszące się do najważniejszych zmian, które nastąpiły w  wyniku realizacji projektu. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania wraz z krótkim opisem, np. stworzono 5 punktów informacyjnych, przeszkolono 50 uczestników projektu itp.

Projekt przyniósł nowe doświadczenia dla uczestników i dla lokalnych społeczności w obu krajach. Uczestnicy zakończyli projekt z nową wiedzą potwierdzoną "Youthpass certificate". Każde podjęte działanie zostało szczegółowo przedstawione w lokalnych mediach w Polsce i na Węgrzecho raz w internecie. Rodzice byli zadowoleni, że ich dzieci spędziły czas kreatywnie, zdobywając nowe umiejetności, doświadczenia i przyjaciół.

-          Ponadto w obszarze oświaty, edukacji I wychowania corocznie jest organizowany stacjonarny wypoczynek letni “Akcja Lato” w Gierałtowiczkach i wyjazdowy w ciekawe zakątki Polski, “Klub Kulinarnego Podróżnika” działający cyklicznie w ramach którego organizowane są comiesięczne spotkania, prezentujące różne kraje ich dorobek kulturalny połączony z degustacją potraw.

Barbara Bliźniak

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja