Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym

I Ich Rodzinom „Nadzieja”, z siedzibą      

w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2022

 

Wieprz, 31 maja 2022r.

     Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym I Ich Rodzinom „Nadzieja” zgodnie z celami statutowymi podejmowało następujące działania związane m.in. z aktywizacją społeczności lokalnej, aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, aktywizacją osób starszych poprzez:

1. Kontynuacja realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym    pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz. .

W 2022 r. objęto wsparciem 24 osoby częściowo niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Wieprz oraz 7 opiekunów nieformalnych. Działalność Dziennego Domu Seniora w Wieprzu polegała na realizacji podstawowych usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, z poszanowaniem prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Podopieczni Dziennego Domu Seniora w Wieprzu mieli świadczone usługi w zakresie:

  • opiekuńczo – pielęgnacyjnym: świadczono opiekę w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (tj. pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się, podczas korzystania z toalety, kąpieli, spożywania posiłków, ubierania się czy poruszania), zapewniono transport do/z placówki,
  • aktywizująco – usprawniającym: Seniorzy uczestniczyli w terapii zajęciowej, w ramach której realizowano następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności, doskonalenie cierpliwości, dokładności, wyzwolenie spontaniczności twórczej, poznanie różnych technik plastycznych oraz sposobów łączenia ich, rozwijanie zainteresowań.  W placówce odbywały się zajęcia m.in.. z arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, terapii kulinarnej, reminiscencyjnej, rozrywkowej, filmoterapii, choreoterapii, ergoterapii, terapii informatycznej. Podopieczni objęci byli w ośrodku rehabilitacją w formie fizjoterapii indywidualnej oraz gimnastyki grupowej. Mając na uwadze stan zdrowia i potrzeby grupy docelowej, wykorzystywano sprzęt do specjalistycznych fizjoterapeutycznych zabiegów zdrowotnych. Celem tych działań była profilaktyka zdrowotna, tj. utrzymanie i podniesienie sprawności fizycznej podopiecznych oraz poprawa samopoczucia psychofizycznego.
  • wspomagającym: - polegające na wsparciu psychologicznym, socjalnym, edukacji i poradnictwie. Prowadzono działania indywidualne, grupowe, współpracowano z rodziną I instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych.
  • Wyżywienie - seniorom zapewniono w placówce dwa posiłki dzienne, w tym jeden gorący (śniadanie + obiad).

Do realizacji zadania w 2022 r. Stowarzyszenie zatrudniało:

- w ramach umowy o pracę: kierownika (1/4 etatu), opiekunki (2 etaty), pielęgniarkę (1/5 etatu), kierowcę (1 etat), fizjoterapeutę (1/2 etatu), terapeutę zajęciowego (1/4 etatu), pracownika socjalnego (1/4 etatu), sekretarkę (1/2 etatu),

- w ramach umowy zlecenie: animatora kulturalnego, informatyka, psychologa, księgową, koordynatora, sprzątaczkę i administratora systemów informatycznych.

Koszt realizacja zadania wyniósł: 548 163,82 zł, w tym: kwota ze środków na wykonanie zadania publicznego: 546 811,28 zł oraz kwota wkładu własnego Stowarzyszenia: 1 352,54 zł.

2        W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu Organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu organizowało po raz kolejny „Akcję Lato” w Gierałtowiczkach. W Akcji Lato udział brało 38 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w ramach letniego wypoczynku zorganizowane zostały warsztaty:

ü  Akademia Młodego Kucharza uczestnicy zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat zdrowego żywienia, kulturalnego zachowania się przy stole. Przygotowywanie pełnowartościowych posiłków przez uczestników „Akcji Lato” przyczyniło się do poszerzenia umiejętności kulinarnych, pozwoliło dzieciom na opanowanie zasad higieny i bezpieczeństwa w kuchni, uczyło dobrych manier, wzmacniało pewność siebie oraz umożliwiało pracę indywidualną i w zespole.

ü  Warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci rozwinęły własną kreatywność wykonując plakaty z zakresu pozytywnych negatywnych wpływów gier, wykonywały prace plastyczne z elementami sensoplastyki na świeżym powietrzu (malowanie na sterczu),zostały przeprowadzone zajęcia „Moja mała ojczyzna” podczas których dzieci poznały własne otoczenie, z uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego swojego regionu (prace zostały zaprezentowane w formie makiety charakterystycznych miejsc dla Gminy Wieprz).

ü  Warsztaty sportowe, podczas których organizowane zabawy i rozgrywki w plenerze pozytywnie wpłynęły na nawiązane relacje koleżeńskie oraz na rozwój uczestników. Zajęcia pozwoliły na rozwój zdolności koncentracji wzmocniły chęć współpracy w grupie, pozwoliły zbudować nowe więzi rówieśnicze, nauka rywalizacji i opanowane umiejętności przegrywania przyda się uczestnikom na co dzień.

ü  Warsztaty edukacyjne polegały głównie na udziale w pogadance na temat „Gry komputerowe – za i przeciw” pozwolił dzieciom na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarówno zalet jak i wad tej formy spędzania wolnego czasu. Odpowiedni dobór gier do wieku, ograniczony czas spędzany przed nośnikami gier oraz odróżnianie fikcji od rzeczywistości to kwestie na które w szczególności dzieci same zwracały uwagę. Przedstawiono dzieciom negatywne wpływy omawianego zjawiska. Efektem było stworzenie mapy myśli, wykonanie plakatów w w/w temacie.

ü  Zajęcia „Gry planszowe to jest to!”- alternatywa spędzania czasu wolnego dla telewizji, komputera i telefonu rozwijały logiczne myślenie, koncentrację oraz wyobraźnię. Wprowadzenie uczestników w świat gier planszowych pozwoliło na bezpośredni kontakt z rówieśnikami, stymulowało rozwój w zakresie analizy i syntezy oraz doskonaliło umiejętność czytania ze zrozumieniem.

ü  Dzieci brały udział w wycieczce do Lanckorony. Poprzez udział w wycieczkach dzieci poszerzyły wiedzę z geografii, kultury, historii kynologii, poznały ciekawe miejsca regionu. Spacer po Lanckoronie zorganizowany w formie gry terenowej był doskonałą lekcją historii dla wszystkich uczestników. Zaplanowane warsztaty artystyczne w „Zagrodzie ławeczka” – malowanie aniołów na desce pozwoliły na rozwijanie zdolności artystycznych, rozwijanie wyobraźni. Oprócz warsztatów z malowania dzieci mogły spędzić czas w kącikach zainteresowań: majsterkować, bawić się w ogrodzie, skosztować jabłek z drzewa, spędzić czas z rówieśnikami grając w gry planszowe, odpoczywając na hamakach.

ü  Zorganizowano również event „Lekcja na 4 łapy” w szkole PsieEgo przybliżył dzieciom dział kynologii. Zostały przeprowadzone zajęcia z szkolenia psów. Podczas zajęć dzieci uczyły się odpowiedzialności, zapoznano uczestników z zawodami związanymi z psami które w przyszłości mogą być wykonywane przez nich, zostały uświadomione o skutkach używania metod awersyjnych (kolczatka, dławik, elektryk), Dzieci miło spędziły czas z rówieśnikami przy zorganizowanym ognisku.

3. Festiwal Wieprzowiny zorganizowany został w dniu 30.07.2022. Założeniem festiwalu było zaprezentowanie istniejących małych producentów żywności z terenu gminy Wieprz, którzy w przeciwieństwie do wielkich firm, produkują tradycyjną żywność w oparciu o przepisy przodków. W ramach festiwalu zorganizowany został konkurs na najlepsze danie z Wieprzowiny, a najlepsi  z „kucharzy i kucharek”  otrzymali nagrody w postaci voucherów na sumę 1000, 500 i 300 pln.  W roku 2022 w konkursie startowało 5 uczestników z Gminy Wieprz. Program imprezy był  kulinarnie bardzo atrakcyjny. Po konkursie zaproszono uczestników na warsztaty kulinarne z paniami ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Panie przygotowały tradycyjne pyszności które zostały rozdane pomiędzy uczestników imprezy. Po przygodzie kulinarnej  w wykonaniu najlepszych kucharek, rozpoczęła się następna darmowa degustacja produktów z lokalnej firmy masarskiej. Na zakończenie FESTIWALU WIEPRZOWINY przedstawiono 3 lokalnych producentów regionalnego dania tj. szynki z kością.

W ramach festiwalu wystąpił zespół CZARNO – CZARNI.

 Całkowity koszt zadania publicznego wyniesie łącznie 37 432,00 złote.

4. Przystąpienie oraz wygranie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Wieprz w okresie od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r. W ramach zadania Stowarzyszenie „Nadzieja” kontynuowało aktywizacje osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w sumie uczestniczyło 14 osób z którymi podpisane były bądź przedłużone Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Cztery osoby zakończyło udział w zajęciach z czego 1 osoba znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pozostali uczestnicy kontynuują uczestnictwo w 2023r. Zajęcia odbywały się w branży remontowo – porządkowej. Uczestnicy CIS mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Odbyła się również pogadanka na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

5. Współorganizacja Święta Gminy Wieprz: ŚGW to impreza, którą przygotowują wspólnie Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie NADZIEJA, Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Koło  Gospodyń Wiejskich z Wieprza, Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz z grupami pań z Gierałtowic i Gierałtowiczek, Rada Sołecka z Wieprza, poszczególne grupy Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrum Integracji Społecznej i wszystkie Zespoły Szkolno – Przedszkolne oraz Wiejskie Domy Kultury z naszej gminy. Impreza ma charakter muzyczno – taneczny i ma za zadanie ukazać dorobek artystyczny lokalnej społeczności. Po zakończeniu części rozpoczęły się występy młodzieży szkolnej, następnie organizatorzy ogłosili konkurs pt. WOJNIE, NIE! Impreza uświetniona była występami tanecznymi oraz wokalnymi dzieci i młodzieży z Gminy Wieprz. Największą atrakcją wieczoru był występ zespołu REGGAESIDE. Święto Gminy Wieprz odwiedziło około 2500 osób a w wieczornych godzinach w namiotach i na murawie i parkiecie drewnianym bawiło się 1300 osób.