Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

Sprawozdania merytoryczne za rok 2021

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” zgodnie z celami statutowymi podejmowało następujące działania związane m.in. z aktywizacją społeczności lokalnej, aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, aktywizacją osób starszych, a także niesieniem pomocy rodzinom poprzez:
Opis działań w roku 2021:
1. Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.20222r. Na podstawie decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu w roku 2021 r. objęto wsparciem 18 osób częściowo niesamodzielnych, powyżej sześćdziesiątego roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Wieprz, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia. Działalność Dziennego Domu Seniora polegała na realizacji podstawowych usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, z poszanowaniem prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym, osiągnięto założone rezultaty w zakresie usług:
1. opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
2. aktywizująco – usprawniających,
3. wspomagających,
4. wspomagające dla opiekunów nieformalnych
Placówka nawiązała systematyczną współpracę z wolontariuszami z ZSP w Frydrychowice, ZSP Nidek, ZSP nr 1 Wieprz, ZSP nr 2 Wieprz (raz w tygodniu). okazjonalną z podopiecznymi Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku Białej oraz z Przedszkolem Nr 3 w Andrychowie. W dniu 11.10.2021 w Dziennym Domu Seniora odbyła się uroczystość: przecięcia wstęgi , poświęcenia oraz inauguracja obchodów Dnia Seniora. Swoja obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ponadto udział w obchodach wzięli wolontariusze z opiekunami i opiekunowie nieformalni. Dzienny Dom Seniora w Wieprzu wziął także udział w plebiscycie na najlepszy projekt w powiecie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jako przykład dobrych praktyk. Zajął I miejsce w powiecie Wadowickim. Głosowanie odbyło się za pomocą strony internetowej do 3 listopada. Nagroda miała charakter honorowy. Laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki.

2. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu Organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu otrzymało środki finansowe w wysokości 9224,00 zł na organizację „Akcji Lato” w Gierałtowiczkach. W Akcji Lato planowano udział min 20 dzieci. Wskaźnik ten został zrealizowany na podstawie list obecności: udział brało od 24 do 34 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i zakładane rezultaty osiągnięte. Udział w pogadance na temat „Negatywnych wpływów pandemii w sferze izolacji społecznej dzieci i młodzieży” umożliwił zdobycie wiedzy z zakresu negatywnych wpływów pandemii. Uczestnicy zapoznali się z procedurami związanymi z reżimem sanitarnym (maseczka, dezynfekcja, dystans) ze skutkami oraz metodami przeciwdziałania negatywnym wpływom omawianego zjawiska – efektem było stworzenie mapy myśli, wykonanie plakatów w w/w temacie, wdrożenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas wycieczek i spotkań w domu kultury. W ramach warsztatów:
- kulinarnych uczestnicy zdobyli i poszerzyli wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i kulturalnego zachowania się przy stole. Nauczyli się przyrządzać w sposób higieniczny posiłki. Podczas przeprowadzonych zajęć sami wykonali pizzę według własnych preferencji. Tym samym zapoznali się z kuchnią włoską. Przygotowali desery: galaretki, muf finki, zgodnie z przepisami - podnieśli swoje kompetencje w tym zakresie, nauczyli pracować się w grupie
- rzeźbiarskich nauczyli się wyrabiać masę solną, zapoznali się ze sposobami barwienia, rozwinęli swoją kreatywność poprzez samodzielne wykonanie projektu i wykonanie niepowtarzalnej własnej ozdoby; z gliny rzeźbiarskiej i plasteliny utworzone zostały makiety po wizycie ZOO .
- plastycznych, w czasie których rozwinęły własną kreatywność wykonując plakaty z zakresu negatywnych wpływów pandemii w sferze izolacji społecznej dzieci i młodzieży - metodą projektu wykonały plakaty dotyczące omawianego zjawiska, ozdabiały drewniane figurki metodą decupage, wykonywały prace plastyczne z elementami sensoplastyki na świeżym powietrzu (malowanie na sterczu), prace plastyczne wydrapywane na specjalnych kartonach,
- sportowych, gdzie w czasie zabaw i rozgrywek sportowych rozwinęły zdolność koncentracji i współpracy w grupie, nauczyły się zdrowej rywalizacji.
Poprzez udział w wycieczkach dzieci poszerzyły wiedzę z przyrody, geografii i historii, poznały ciekawe miejsca regionu. Przeszły podziemną Trasa Turystyczna w Kopalni Soli w Wieliczce. Odwiedzając dwa szczyty w Beskidzie Śląskim: Szyndzielnie – wyjazd kolejką gondolową i przejście na Klimczok obcowały z przyrodą. Nauczyły się zasad zachowania w miejscach publicznych i na szlaku górskim, odpowiedzialności za siebie i innych, poprawiły swoją kondycję fizyczną, zbudowały i wzmocniły więzi rówieśnicze. Dzieci wzbogaciły wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznały się z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowały umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się na wycieczkach. Na podsumowaniu podczas zorganizowanego ogniska dzieci podzieliły się spostrzeżeniami z przeprowadzonej Akcji Lato, obejrzały zdjęcia ze wszystkich działań i wycieczek, zabrały do domu swoje prace. Każdy uczestnik otrzymał „Dyplom uczestnictwa”.

3. Została zorganizowana 24 lipca 2021 roku pierwsza edycja FESTIWALU WIEPRZOWINY, podczas imprezy miał miejsce konkurs na najlepsze danie z wieprzowiny. W programie były warsztaty kulinarne, darmowa degustacja lokalnych dań tradycyjnych
i występy artystyczne. Główną atrakcją stał się koncert znanego zespołu BIG CYC oraz zabawa wiejska.