Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu wzięło udział w konkursie Etno Małopolska II edycja i otrzymało dotację z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Zakup elementów strojów dla KGW z terenu Gminy Wieprz” w wysokości 18 000,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 20 305,00 zł. Prezes Stowarzyszenia Barbara Bliźniak odebrała czek na w/w kwotę podczas uroczystego wręczenia w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Dotacja ta pozwoli na zakup strojów regionalnych dla 5 Kół Gospodyń Wiejskich tj. 40 kpl. (bluzka + spódnica) i zorganizowanie imprezy okolicznościowej pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia” Inicjatywa ta pozwoli na zachowanie zanikających elementów kultury i obrzędowości Małopolski, pokaże dobre praktyki w tej dziedzinie i przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej Gminy Wieprz oraz wzmocni opiekę na niematerialnym dziedzictwem małopolskiej kultury. Stroje zostaną wykorzystane podczas organizowanego grudniowego eventu i innych imprez lokalnych, celebrowania świąt państwowych, kościelnych, udziału w konkursach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

malopolska

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

         Województwa Małopolskiego