STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA”
Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
na oferty na realizacją dostawy:

Przygotowanie i dostarczanie śniadania oraz przygotowanie i dostarczanie obiadów
dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu - XII 2022

 

Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego
wykonania zamówienia.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte
wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków codziennie na bieżąco, ze
świeżych produktów, wysokiej jakości (nierozgotowane, nieprzypalone), w
uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25
sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252),
rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z
zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP,
zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert(Liczy się data wpływu oferty): od 09.12.2022 do 23.12.2022 r do
godz. 12:00 w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury (1 raz w miesiącu)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Bliźniak tel. 509-597-149,
Wzór umowy dostępny w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18 34-122

więcej szczegółów, kryteriów i sposób tworzenia oferty
https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/12/zapytanie-ofertowe-catering-DDS.pdf