roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY –1/4 ETATU w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie, o którym mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych warunków:
-kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
-kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
-kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013 r. na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z osobą/rodziną,
c) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami,
d) samodzielność i kreatywność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres,
e) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) współpraca z Kierownikiem Ośrodka oraz psychologiem
c) współpraca z opiekunami/terapeutami w świadczeniu usług opiekuńczo-aktywizujących,
d) czynny udział w procesie adaptacji uczestnika zajęć w Dziennym Domu Seniora do nowej sytuacji życiowej,
e) wsparcie uczestników i ich rodzin w trudnych sytuacjach związanych z problemami materialnymi, psychicznymi, emocjonalnymi,
f) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, kierowanie Seniorów do właściwych placówek niosących pomoc,
g) kompletowanie i aktualizacja dokumentów związanych z przyjęciem i pobytem osoby w Dziennym Domu Seniora
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, ul Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 8.00 – 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dzienny Dom Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego” w terminie do dnia 02.09.2022 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłane dokumenty nie będą podlegały zwrotowi.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 432 26 30
Wieprz, 25.08.2022 r.

link do dokumentacji
https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/08/nabor-09.2022-pracownik-socjalny.docx