Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym
I Ich Rodzinom „Nadzieja”, z siedzibą
w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020

Wieprz, 18 czerwca 2021r.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym I Ich Rodzinom „Nadzieja” zgodnie z celami statutowymi podejmowało następujące działania związane m.in. z aktywizacją społeczności lokalnej, aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, aktywizacją osób starszych a także niesieniem pomocy rodzinom poprzez:
Opis działań: w roku 2020:

1. Klub Kulinarnego Podróżnika – głównym założeniem działalności klubu jest aktywizacja społeczna i kulturalna lokalnej społeczności. Przy przekazywaniu wiedzy o świecie poprzez pryzmat podróży stosuje się techniki nieformalnych metod nauczania. W roku 2020 w związku z pandemią koronawirusa spotkania KKP odbywały się w ograniczonym stopniu z zachowaniem reżimu sanitarnego. W 2020r. obchodziliśmy 13-sto lecie działalności klubu. Podczas jubileuszowego spotkania prelegentem był Pan Robert Makłowicz. W spotkaniu z legendą kulinarnej eksploracji wzięło udział ponad sto osób. Klub niezmiennie działa dzięki sponsoringowi Banku Spółdzielczego w Andrychowie, który przeznaczył na zakup produktów spożywczych do przygotowania dań, sumę 1200 zł.

2. Przystąpienie oraz wygranie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Wieprz w okresie od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r. W ramach zadania Stowarzyszenie „Nadzieja” kontynuowało aktywizacje osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w sumie uczestniczyło 20 osób z którymi podpisane były Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Cztery osoby zakończyło udział w zajęciach z czego 1 osoba znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pozostali uczestnicy kontynuują uczestnictwo w 2021r. Zajęcia odbywały się w branży remontowo – porządkowej. Uczestnicy CIS mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Odbyła się również pogadanka z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego w Wieprzu na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

3. Przystąpienie oraz realizacja zadania publicznego pt.” Prowadzenie klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2020r.” W związku z pandemią koronawirusa część zajęć prowadzona była w formie online. W formie stacjonarnej udało się zorganizować kilka wyjazdów, warsztatów kulinarnych oraz artystycznych. Zajęcia odbywały się w poszczególnych Domach Kultury na terenie Gminy Wieprz. Dzięki podjętym działaniom udało się zorganizować zajęcia dla 150 osób miesięcznie. Poszerzono ich wiedzę z zakresu podróży, zdrowego odżywiania, geografii, historii, socjologii i innych nauk. Uczestnikom przekazano wzorzec aktywnego spędzania czasu wolnego.

4. Dzienny Dom Seniora - Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przystąpiło do konkursu w grudniu 2019 roku i od 02 stycznia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pn. Prowadzenie Dziennego Domu Seniora + w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” w 2020 roku. Od 01.04.2020 Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn.: Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu do Dziennego Domu Seniora w Wieprzu skierowanych zostało 20 osób niesamodzielnych, powyżej sześćdziesiątego roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Wieprz, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia. Bieżąca działalność Dziennego Domu Seniora polegała na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, z poszanowaniem prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Placówka funkcjonowała w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz.7.00-16.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), za wyjątkiem dni, w których zawieszono działalność na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 16/2020 z dnia 24.03.2020(13.03.2020-27.05.2020), nr31/2020 z dnia 22.07.2020 ( 23.07.2020-17.08.2020), nr138/2020 z dnia 14.10.2020 ( 16.10.2020 do 16.05.2021), w godzinach od 7.00-15.00.
W roku 2020 osiągnięto założone rezultaty polegające na objęciu wsparciem i stworzeniu miejsc świadczenia trzech rodzajów usług, w tym:
• usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, którymi objęto 20 beneficjentów (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn),
• usług aktywizująco –usprawniających, którymi objęto 20 beneficjentów (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn),
• usług wspomagających, którymi objęto 20 beneficjentów (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) oraz 10 opiekunów nieformalnych.
W ramach świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, podopieczni dowożeni byli do placówki samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W czasie pobytu zapewniono seniorom dwa posiłki dziennie, w tym jeden gorący (śniadanie + obiad) dostarczane przez firmę zewnętrzną Pobyt w ośrodku poszczególnych beneficjentów, potwierdzony został codziennymi listami obecności uczestników. Świadczenie poszczególnych usług, a w ramach nich wykonywane zadania i prowadzone terapie dokumentowane są w dzienniku zajęć, poprzez prowadzenie kart terapii indywidualnych i grupowych, a także prowadzone notatki, zestawienia, sporządzane karty pracy i listy obecności pracowników.
Świadczenie wszystkich usług oferowanych przez Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, zawsze dostosowano do zgłaszanych potrzeb i możliwości podopiecznych, zgodnie z opracowanymi przez Zespół Terapeutyczny dla każdego uczestnika Indywidualnymi Planami Działania. Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, pozwoliło zapewnić dzienną opiekę i aktywizację poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług, przez co realizowany jest cel zadania, jakim jest zwiększenie dla mieszkańców dostępności usług społecznych na terenie Gminy Wieprz. Placówka zapewniając wsparcie, umożliwia pozostawanie osób starszych, jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowi istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin. Beneficjentom został zagwarantowany szeroki zakres usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, aktywizująco – usprawniających oraz wspomagających, a w ramach nich realizowane terapie indywidualne i grupowe m.in. fizjoterapia, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia informatyczna, terapia reminiscencyjna, terapia ruchowa, terapia rozrywkowa, prowadzenie pogadanek na tematy zdrowotne, spotkania z psychologiem, które pozytywnie wpłynęły na: poprawę koordynacji ruchowej podopiecznych, wzrost sprawności fizycznej i zdrowotnej, stworzenie możliwości odreagowania napięcia i stresu, propagowanie zdrowego odżywiania i zmiana złych nawyków żywieniowych, poprawę pamięci, usprawnienie zdolności komunikacji, pogłębienie relacji interpersonalnych, wzrost poczucia własnej wartości oraz poszerzenie wiedzy i zainteresowań.
• Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wieprz nr 84/2020 z dnia 1 grudnia 2020r., prowadzone były usługi rehabilitacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Seniorom dostarczano materiały opracowane przez personel i dostarczane 1 raz w tygodniu. Kontaktowano się codziennie telefonicznie w celu złagodzenia skutków pandemii, dostarczano do miejsca zamieszkani a wyżywienie.

5. Współpraca z Koalicją Przeciwdziałania Przemocy. W myśl porozumienia podpisanego dnia 9 marca 2011r. pomiędzy Gminą Wieprz oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu.