roll2

PREZES STOWARZYSZENIA POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ – 1/5 ETATU


W RAMACH PROJEKTU: NR RPMP.09.02.03-12-0469/19 PN. UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 – 2020


1. Wymagania niezbędne:
a) Dyplom w zawodzie i prawo wykonywania zawodu,
b) Obywatelstwo polskie,
c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

2. Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:
a) Komunikatywność i uprzejmość, zaangażowanie, empatia,
b) Umiejętność pracy w zespole,
c) Bardzo dobra organizacja pracy,
d) Odporność na stres,
e) Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność,
f) Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
g) Znajomość obsługi komputera.

3. Informacja o warunkach pracy:
a) Miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) Sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Seniora,
c) Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w nagłych przypadkach i zależności od potrzeb uczestników,
d) Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny uczestników,
e) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.

Szczegóły i dokumenty:
https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/05/nabor-05.22-pielegniarka.docx