roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIK –1/4 ETAT

w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pracy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym podobnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
b) min. 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
c) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
d) posiadanie obywatelstwa polskiego,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe
a) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu,
b) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
c) wysoka kultura osobista,
d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
e) umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów,
f) komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii,
g) umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
h) znajomość obsługi komputera,
i) prawo jazdy kat.B.

3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu Seniora w Wieprzu
c) reprezentowanie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu na zewnątrz,
d) kierowanie bieżącą działalnością placówki,
e) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników,
f) opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego,
g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę, druki dostępne na stronie Stowarzyszenia.

szczegòły i dokumenty:

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/03/nab%C3%B3r-kierownik-03.2022.docx