AKCJA LATO 2021


          W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu Organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu otrzymało środki finansowe w wysokości 9224,00 zł na organizację „Akcji Lato” w Gierałtowiczkach.

W Akcji Lato planowano udział min 20 dzieci. Wskaźnik ten został zrealizowany na podstawie list obecności: udział brało od 24 do 34 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i zakładane rezultaty osiągnięte. Udział w pogadance na temat „Negatywnych wpływów pandemii w sferze izolacji społecznej dzieci i młodzieży” umożliwił zdobycie wiedzy z zakresu negatywnych wpływów pandemii.. Uczestnicy zapoznali się z procedurami związanymi z reżimem sanitarnym (maseczka, dezynfekcja, dystans) ze skutkami oraz metodami przeciwdziałania negatywnym wpływom omawianego zjawiska – efektem było stworzenie mapy myśli, wykonanie plakatów w w/w temacie, wdrożenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas wycieczek i spotkań w domu kultury.W ramach warsztatów:
- kulinarnych uczestnicy zdobyli i poszerzyli wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i kulturalnego zachowania się przy stole. Nauczyli się przyrządzać w sposób higieniczny posiłki. Podczas przeprowadzonych zajęć sami wykonali pizzę według własnych preferencji. Tym samym zapoznali się z kuchnią włoską. Przygotowali desery: galaretki, muf finki, zgodnie z przepisami - podnieśli swoje kompetencje w tym zakresie, nauczyli pracować się w grupie
- rzeźbiarskich nauczyli się wyrabiać masę solną, zapoznali się ze sposobami barwienia, rozwinęli swoją kreatywność poprzez samodzielne wykonanie projektu i wykonanie niepowtarzalnej własnej ozdoby; z gliny rzeźbiarskiej i plasteliny utworzone zostały makiety po wizycie ZOO .
- plastycznych, w czasie których rozwinęły własną kreatywność wykonując plakaty z zakresu negatywnych wpływów pandemii w sferze izolacji społecznej dzieci i młodzieży - metodą projektu wykonały plakaty dotyczące omawianego zjawiska, ozdabiały drewniane figurki metodą decupage, wykonywały prace plastyczne z elementami sensoplastyki na świeżym powietrzu (malowanie na sterczu), prace plastyczne wydrapywane na specjalnych kartonach,
- sportowych, gdzie w czasie zabaw i rozgrywek sportowych rozwinęły zdolność koncentracji i współpracy w grupie, nauczyły się zdrowej rywalizacji.
Poprzez udział w wycieczkach dzieci poszerzyły wiedzę z przyrody, geografii i historii, poznały ciekawe miejsca regionu. Przeszły podziemną Trasa Turystyczna w Kopalni Soli w Wieliczce obejmującą 20 komór, 800 schodów, 2,2 km chodników. Doszły do trzeciego poziomu kopalni na głębokości 135 m. Najpiękniejszą komorą jest Kaplica św. Kingi, zobaczyły również solne rzeźby, urządzenia do transportu soli, a także stalaktyty i stalagmity. Odwiedzając dwa szczyty w Beskidzie Śląskim: Szyndzielnie – wyjazd kolejką gondolową i przejście na Klimczok obcowały z przyrodą. Nauczyły się zasad zachowania w miejscach publicznych i na szlaku górskim, odpowiedzialności za siebie i innych, poprawiły swoją kondycję fizyczną, zbudowały i wzmocniły więzi rówieśnicze. Dzieci wzbogaciły wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznały się z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowały umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się na wycieczkach. Na podsumowaniu podczas zorganizowanego ogniska dzieci podzieliły się spostrzeżeniami z przeprowadzonej Akcji Lato, obejrzały zdjęcia ze wszystkich działań i wycieczek, zabrały do domu swoje prace. Każdy uczestnik otrzymał „Dyplom uczestnictwa”.
Informacja o zadaniu publicznym była dostępna na stronie Stowarzyszenia, na tablicach informacyjnych i plakatach .Ponadto udzielono informacji wszystkim zainteresowanym osobom bez względu na płeć wiek, pochodzenie. W okresie sprawozdawczym nadzorowano faktury, rachunki, listy obecności itp. Wkład osobowy i rzeczowy Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom z siedzibą w Wieprzu został zrealizowany w 100 %.