roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  KIEROWCY    – 1 ETAT
w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie minimum zawodowe,
2) prawo jazdy kat. B,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) udokumentowane 3 -letnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierowcy,
b) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu,
c) posiadany tytuł ratownika lub kurs z zakresu pierwszej pomocy,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.

3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) bezpośrednia współpraca z kierownikiem ośrodka,
c) wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,
d) sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
e) prawidłowe dbanie o stan techniczny i estetykę pojazdu, dokumenty wyposażanie, bieżącą konserwację samochodu, pilnowanie przeglądów, zgłaszanie usterek,
f) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
g) dbanie o stan techniczny sprzętu,
h) współpraca z innymi pracownikami obsługi oraz wykonywanie innych różnych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę, druki dostępne na stronie Stowarzyszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00, w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu, Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 8.00-15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierowcy w projekcie Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020” w terminie do dnia 05.11.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 25.10.2021 r.

Link do dokumentów:

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/10/nab%C3%B3r-kierowca-05.11.2021.docx