roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO    TERAPEUTA ZAJĘCIOWY –1/4 ETAT
w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

1. Wymagania niezbędne:
1) osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiadanie umiejętności i zdolności manualnych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy,
b) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu,
c) znajomość obsługi komputera,
d) znajomość przepisów prawnych,

3. Informacja o warunkach pracy:
a) miejsce pracy – Dzienny Dom Seniora, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
b) bezpośrednia współpraca z kierownikiem ośrodka, psychologiem, pielęgniarką oraz
z opiekunem w zakresie informacji o aktualnym stanie zdrowia i predyspozycjach mieszkańca do podejmowania określonych czynności w zakresie terapii zajęciowej,
c) współdziałanie w ramach zespołów opiekuńczo – terapeutycznych i rehabilitacji społecznej,
d) wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,
e) sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
f) prawidłowa gospodarka sprzętem terapii zajęciowej zgodnie z podstawą merytoryczną podejmowanych działań,
g) podział obowiązków i przydział zadań dla seniorów w grupie dostosowanych do jego predyspozycji,
h) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji ,
i) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji seniorów poprzez terapię zajęciową.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informację o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę, druki dostępne na stronie Stowarzyszenia..
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz w godzinach 7.00 – 13.00, w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu, Podgórze 18, 34-122 Wieprz w godzinach 8.00-15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy w projekcie Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020” w terminie do dnia 05.11.2021 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wieprz 22.10.2021 r.
Klauzula Informacyjna dla Kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” prowadzące Dzienny Dom Seniora w Wieprzu, którego siedziba jest przy ulicy Pogórze 18 w Wieprzu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy biorący udział w procesie rekrutacyjnym pracowników.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.

LINK do dokumentów
https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Nab%C3%B3t-Terapeuta-zaj%C4%99ciowy.docx