DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.nadzieja.wieprz.pl/
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.09.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.02.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez członka Stowarzyszenia.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33-8436630, osoba kontaktowa Katarzyna Hadryan, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

KORZYSTANIE Z KLAWIATURY

Na stronie http://www.nadzieja.wieprz.pl/ nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.
UDOGODNIENIA
Serwis nie jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:
1. Siedziba podmiotu znajduje się na drugim poziomie dwupoziomowego budynku przy ulicy Wadowickiej 4. Do siedziby Stowarzyszenia prowadzi jedno główne wejście znajdujące się od strony ulicy Wadowickiej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
2. Budynek nie posiada windy, posiada schody oraz wyjście ewakuacyjne.
3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy stowarzyszenia.
4. Na terenie obiektu są miejsca parkingowe, również z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych (1 miejsce).
5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.