Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"

 

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Podstawowe cele:     

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. Działalności charytatywnej;
 5. Ochrony i promocji zdrowia;
 6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 8. Promocji i organizacji wolontariatu;
 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. Propagowania oraz prowadzenia działań o charakterze proekologicznym, a także związanych z ochroną zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 13. Działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. Turystyki i krajoznawstwa;
 19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 20. Ratownictwa i ochrony ludności;
 21. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. Promocji Rzeczypospolitej polskiej za granica;
 23. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 24. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 25. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-24.